AL·LEGACIONS AL PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE LA BIBLIOTECA (2001)
 
 

Oleguer Farràs i Jané, amb DNI 46XXXXX4Y, actuant en representació de

l' Agrupació en defensa de l'entorn ALNUS de SANT JUST DESVERN

CIF G-61XXXX46 amb adreça al casal de joves, Av. Indústria 34.

telèfons 934731641 , 934736925

Exposo :

El projecte d'ampliació de la biblioteca a can Ginestar, és prova fefaent - al igual que la majoria de projectes que ha aprovat i executat l'Ajuntament de Sant Just Desvern els darrers anys: xarxa de clavegueram, complex esportiu municipal, etc. - de la manca de criteris de sostenibilitat usat a l'hora de planificar els seus projectes arquitectònics, contravenint en primer lloc, la Moció per declarar Sant Just Desvern lliure de PVC, Exp. AUM 12/98, aprovada en el ple de l'Ajuntament el 29-01-1998, i en segon lloc, la Carta d'Alborg on en el punt 1.11 de la declaració es refereix a la prevenció de la intoxicació dels ecosistemes. A més, el fet d'estar adherit a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, semblaria que implica una voluntat ferma de tirar endavant estratègies de desenvolupament sostenible, quan a la pràctica sembla només un aparador amb quatre projectes puntuals i sense voluntat política real.

Volem al·legar principalment sobre dues qüestions, basant-nos en el treball realitzat pel Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona anomenat Agenda de Construcció Sostenible.

1ª- Construcció amb materials sostenibles o biocompatibles i criteris de construcció bioclimàtics.

2ª- Us de fonts energètiques renovables.
 
 

1ª- Construcció amb materials sostenibles o biocompatibles i criteris de construcció bioclimàtics:

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Abans de fer el disseny de la instal·lació elèctrica, cal avaluar les possibilitats d'aprofitar la llum natural per a il·luminació, encara que aquestes van molt lligades al disseny global de l'edifici. La xarxa interior s'ha de dissenyar pensant en els diversos usos que hi hagi, distribuint els circuits per tenir una bona zonificació per sectors.

En l'elecció de les lluminàries, prioritzarem les que tinguin una màxima eficiència energètica. Les de carcassa metàl·lica són preferibles a les plàstiques, i les reflectores són millors que les difusores. Pel que fa a les làmpades, les de baix consum i llarga durada són les preferibles. Com a criteri general, les de fluorescència són preferibles a les halògenes i les d'incandescència (per aquest ordre). Entre les de fluorescència, són preferibles les de balastos electrònics d'alta freqüència i recobriment trifòsfor. Quant als aparells que connectem a la xarxa, també podem trobar opcions que ens permetin reduir el consum global.

Cal avaluar l'eficiència, el consum anual d'energia, i altres característiques que ens han de facilitar els fabricants.

En els materials utilitzats en cables i altres conduccions, cal evitar aquells que contenen halògens en la seva composició, per tal d'evitar problemes en cas de incendi, com ara emissions de gasos nocius.

INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

El consum d'energia que fem per mantenir els ambients interiors en unes condicions adequades (19º C a l'hivern i 23ºC a l'estiu) és la despesa energètica més important dels edificis i causa un dels impactes més grans sobre el medi ambient, ja que es produeix durant tot el període de funcionament dels edificis. És per això que el disseny d'aquestes instal·lacions va molt lligat al disseny de l'edifici quant a ventilació, circulacions interiors d'aire i tancaments exteriors. Un bon disseny ens pot permetre un estalvi d'energia considerable. Les proteccions passives del sol, un bon estudi de l'assolellat i de l'ombrejat en els edificis en són un exemple.

Quant als element propis de les instal·lacions, una bona zonificació amb sistemes control, termòstats, programadors i altres elements, ens permeten un bon seguiment de tot el sistema. Pel que fa al sistema de transmissió de calor o de fred des dels elements productors fins als focus emissors, se n'obté més rendiment si es fa mitjançant canonades i fluids, sempre ben aïllats, que utilitzant un sistema de conductes d'aire. A més, els conductes són sempre un focus de contaminació i entrada d'elements nocius als ambients interiors i cal prestar molta atenció al bon manteniment dels filtres. També cal controlar els humidificadors i torres de refrigeració per evitar que es produeixin focus de legionel·la i creixements de fongs.

Pel que fa a les instal·lacions només de calefacció, la introducció de l'energia solar és una bona opció. En un habitatge unifamiliar podem aconseguir un sistema pràcticament autònom amb uns 15 m2 de pannells, per escalfar l'aigua, i amb un terra radiant. Aquest tipus de instal·lacions treballen entre els 25 i el 35 ºC, i el sistema de pannells ens garanteix aigua per sobre dels 45 ºC. Com a suport del sistema, hi ha un acumulador d'aigua calenta i una caldera convencional. En el cas d'optar pel gas natural, les calderes amb baixa emissió de SOx, NOx i d'alta eficiència energètica són les més indicades. Un control adequat de l'ambient ens

permetrà un màxim aprofitament de les possibilitats de la instal·lació.

INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES

Amb aquest nom, englobem les instal·lacions de subministrament d'aigua i les de sanejament.

El primer aspecte que cal considerar quan parlem de la instal·lació d'aigua és el consum que fem d'aquest bé escàs. Així doncs, és important prioritzar els aparells que ens permetin reduir-ne el consum. Al mercat, hi podem trobar des d'aixetes fins a mecanismes de descàrrega per a wàters que permeten un estalvi important.

Pel que fa als materials utilitzats en les canonades, el material que tradicionalment s'ha utilitzat a

l'interior dels habitatges ha estat el plom, si bé actualment està en desús per diversos problemes. Dels materials que podem trobar al mercat, el polietilè o el polipropilè són preferibles a l'acer galvanitzat, la fosa o el coure.

Pel que fa a les instal·lacions de sanejament, el primer que cal és separar les aigües negres de les pluvials, de manera que es puguin aprofitar les segones per a reg, piscines o alguna altra aplicació. Pel que fa a les aigües grises, estudiar un sistema que permeti reciclar i reutilitzar les aigües provinents de rentadores, banyeres o lavabos per als dipòsits de wàters, pot ser una bona opció. Quant als materials utilitzats, ja sigui en baixants, petits desguassos o canonades de més diàmetre, el formigó centrifugat o els materials ceràmics, tenen un impacte ambiental menor que els plàstics, l'acer galvanitzat, l'alumini o el zinc i el coure (per aquest ordre de preferència).

AÏLLANTS
 

Un bon aïllament dels tancaments dels edificis és el primer pas per aconseguir una reducció del seu consum energètic. Els materials aïllants tenen orígens i formes de presentació molt diferents que fan que tot i que la seva col·locació sigui beneficiosa per al medi ambient en aspectes energètics, no ho sigui tant en d'altres, com es pot veure a continuació.

Les fibres minerals
Tant si són de roca com de vidre, les obtenim de matèries primeres no renovables tot i que aquestes no són escasses. D'altra banda, es necessita una gran quantitat d'energia per a la seva transformació. Una vegada que ja hem obtingut les fibres, es compacten amb resines sintètiques d'origen divers. Les fibres són irritants per a la pell, els ulls i les mucoses, i cal prendre precaucions durant la seva col·locació i manipulació. La discussió actual rau en si poden comportar un risc per a la salut a llarg termini per inhalació de fibres, com en el cas de l'amiant, si bé per la seva ubicació als edificis és difícil que es desprenguin fibres a l'aire durant la seva fase d'ús, amb l'excepció dels conductes d'aire condicionat que no tinguin la seva cara interior protegida.

Escumes plàstiques
La seva matèria primera és el petroli del qual tots coneixem la problemàtica mediambiental que comporta, des de la seva extracció fins al procés industrial, i passant pels, massa freqüents, vessaments al mar que comporta el seu transport fins a les refineries. De tota manera, només un 4% de la producció total és utilitzada per fabricar materials sintètics. Entre els materials aïllants, hi trobem els poliuretants, els polisocianats, els fenols i els poliestirents. L'altre problema per al medi ambient que suposen és l'agent escumant que requereixen. Fins fa ben poc aquest era el CFC substituït després per l'HCFC.
 
 

ALTERNATIVES AL PVC EN LA CONSTRUCCIÓ

Donat que en el projecte de la biblioteca apareixen un gran nombre d'elements a base de PVC:

- Xarxa de sanejament

A continuació oferim un llistat d'elements constructius i les raons per les quals val la pena substituir el PVC per materials alternatius o sustitutius.

En general nos referimos a productos sustitutivos de otros productos fabricados con PVC, que son más respetuosos con el medio ambiente y la salud pública que estos. En cualquier caso, creemos que la imaginación y el diseño pueden sustituir la necesidad de muchos de los productos aquí expuestos.

Como norma, consideramos que deben seleccionarse aquellos materiales más naturales, obtenidos localmente.

Cuando mencionamos la madera como alternativa, nos referimos a la madera de especies arbóreas obtenidas localmente mediante sistemas de gestión forestal respetuosos con el medio ambiente (pino, encina, castaño, roble, nogal...) y siempre que se hayan utilizado para tratar y conservar la madera, ceras, pinturas o barnices no contaminantes.

Edificio

Ventanas y puertas.

Problemas del PVC:

falta de estabilidad, difícil reparación, riesgo de desprendimiento de la estructura metálica, riesgo de deformación y decoloración y alteración debido al envejecimiento

Alternativas:

madera, aluminio, construcción mixta madera-aluminio,

mayor solidez, estabilidad dimensional, fácil reparación, la madera exige cierto cuidado (pintura)
 
 
 
 

Persianas.

Problemas del PVC:

más ruidosas con el viento que el aluminio o madera

Alternativas:

madera, aluminio,

persianas de madera difícil adquisición, más pesadas, exigen cuidado regular

Burletes.

Problemas del PVC:

poca resistencia, riesgo de deformación

Alternativas:

goma, polietileno

mejor estabilidad dimensional, más sólidos

Revestimientos de fachadas.

Problemas del PVC:

alteración debido al envejecimiento, riego de deformación

Alternativas:

revestimiento mineral, ladrillos, pizarra, madera, aluminio, acero inoxidable inalterable por envejecimiento

Canalones, bajantes, chimeneas.

Problemas del PVC:

riesgo de fisuramiento por el frío y la radiación UV, riesgo de deformación

Alternativas:

zinc, cobre, acero inoxidable, hierro galvanizado, cerámica

colocación adecuada de tejas en los aleros, diseños arquitectónicos adecuados, más sólido, inalterable por envejecimiento

Revestimientos de balcones y terrazas.

Problemas del PVC:

alteración debido al frío y la radiación UV

Alternativas:

madera, piedra, metal, vidrio

más duradero, la madera exige cierto cuidado regular

Revestimientos de tejados.

Problemas del PVC:

problemas de resistencia por evaporación de los plastificantes, que vuelve el material quebradizo

Alternativas:

áridos, láminas de polietileno

mayor duración

Tuberías (agua, calefacción, climatización)

Tuberías subterráneas.

Problemas del PVC:

inestabilidad en la forma, luego riesgo de roturas, permeabilidad para los elementos orgánicos contaminantes

Alternativas:

polietileno, cerámica-arenisca, hierro fundido, para diámetros muy grandes: hormigón

mayor estabilidad, duración

para la protección de la cerámica-arenisca y hierro contra corrosión y roturas: instalación de una capa favorable de hormigón

Tuberías de evacuación de interior de vivienda.

Problemas del PVC:

ruidosas

Alternativas:

polietileno, polipropileno, hierro, acero galvanizado

son más silenciosos el hierro y el acero galvanizado, el polietileno exige un aislamiento tónico

Distribución de agua potable.

Problemas del PVC:

más susceptible a impactos externos, en tuberías con revestimiento: riesgo de ruptura en caso de incendio

Alternativas:

polietileno de alta densidad (HDPE), PE-X

chapa de acero, cobre

peligro de corrosión en las tuberías de chapa de acero y de cobre

Tuberías de drenaje.

Problemas del PVC:

falta de estabilidad, peligro de ruptura durante la instalación

Alternativas:

polietileno, hormigón, cerámica-arenisca

hormigón y cerámica-arenisca: superior estabilidad de forma, menos riesgo de ruptura en la instalación, polietileno: flexibilidad superior
 
 
 

Calefacción.

Problemas del PVC:

permeabilidad a sustancias gaseosas (puede implicar corrosión de los elementos de conexión

en acero y taponamiento de tuberías recalentadas

Alternativas:

polietileno, cobre, polietileno-aluminio

ninguna difusión de gas, la instalación de tuberías en cobre deben hacerla especialistas

Instalación de aire acondicionado.

Problemas del PVC:

en caso de incendio: formación de gases corrosivos y tóxicos

Alternativas:

chapa de acero

en caso de incendio no hay formación de gases corrosivos y tóxicos

Acabados interiores.

Revestimientos de suelos.

Problemas del PVC:

evaporación de plastificantes nocivos para la salud, amarillean y se vuelven frágiles con el tiempo

Alternativas:

madera, linóleo, corcho, caucho, revestimiento textil (lana, fibra de coco, sisal, etc.), losa en

cerámica-arenisca, piedra natural (mármol, granito)

baldosas en cerámica-arenisca y en piedra natural son más resistentes, corcho y revestimiento textil, presentan mejor insonorización, atención a la utilización de lacas y colas sin sustancias nocivas

Zócalo.

Problemas del PVC:

falta de estabilidad

Alternativas:

madera, linóleo, corcho

más sólido

Perfiles (p.e. barandillas, balaustradas).

Problemas del PVC:

riesgo de deformación debido a la dilatación térmica

Alternativas:

madera, acero, acero inoxidable, aluminio

más difíciles de dar forma
 
 

Revestimientos de paredes y techos.

Problemas del PVC:

amarilleamientos debido a la radiación UV, evaporación de plastificantes tóxicos

Alternativas:

placas de ornamento en yeso, madera, paneles ligeros en lana de madera, pintura, papel pintado, azulejos

mayor permeabilidad, ambientes más agradables

Tapicería.

Problemas del PVC:

evaporación de plastificantes nocivos para la salud

Alternativas:

tapicería en papel, en textil, en corcho, embaldosado, ladrillos holandeses, piedra verde

mayor permeabilidad, ambientes más agradables

Imitación de cuero.

Problemas del PVC:

evaporación de plastificantes nocivos para la salud

Alternativas:

tejido, cuero

mayor permeabilidad, ambientes más agradables

Muebles y accesorios.

Problemas del PVC:

evaporación de plastificantes nocivos para la salud

Alternativas:

madera, vidrio, metal, cerámica

mayor permeabilidad, ambientes más agradables

Electrotecnia.

Revestimiento de cables.

Problemas del PVC:

en caso de incendio, formación de humos ácidos y corrosivos, el cobre en los cables favorece la formación de dioxinas y furanos

Alternativas:

silicona, polietileno reticulado, caucho en polietileno y propileno

en caso de incendio ninguna formación de gases corrosivos, ninguna contaminación por dioxinas

mejor calidad
 
 
 
 

Caja de unión de los cables.

Problemas del PVC:

en caso de incendio formación de gases corrosivos y dioxinas

Alternativas:

chapa de acero

en caso de incendio ninguna formación de gases corrosivos ni dioxinas

Interruptores, tomas de corriente.

Problemas del PVC:

en caso de incendio formación de gases corrosivos y dioxinas

Alternativas:

porcelana vidrio, óxido de polipropileno

en caso de incendio ninguna formación de gases corrosivos ni dioxinas

Macarrón

Problemas del PVC:

en caso de incendio formación de gases corrosivos y dioxinas

Alternativas:

polietileno, polipropileno

en caso de incendio ninguna formación de gases corrosivos ni dioxinas

Enchufes.

Problemas del PVC:

ídem

Alternativas:

caucho

ídem

Instalaciones sanitarios

Asiento del WC.

Problemas del PVC:

ídem

Alternativas:

madera, otros materiales plásticos

ídem
 
 

Depósito de cisterna.

Problemas del PVC:

ídem

Alternativas:

porcelana, otros materiales plásticos

ídem
 
 
 
 

Exemples de materials alternatius:

Canonada de material plàstic

Marca: Aquaterm
Característiques i Aplicacions
Canonades de polipropilè per abastament i distribució d'aigua
Paràmetres de Sostenibilitat
Residus: No conté elements organoclorats
Residus: Residus de reciclatge directe
Valoració Agenda de la Construcció Sostenible
** Producte Correcte
Àmbit d'activitat i àrea de treball:
Fabricants i distribuïdors de productes
Instal·lacions hidràuliques
Instal·lacions de calefacció, climatització i ventilació
Distribuïdor

EMPRESA: AQUATHERM IBÉRICA, SL
Adreça: C/. Rafael Calvo, 30, 3er, C
28010 - MADRID
Tel.: 91 310 44 18 - Fax: 91 310 48 17
 

Canonada ceràmica Canalons i baixants ceràmics

Marca: Naylon Clayware Ltd
Característiques i Aplicacions
Canonada ceràmica per a abastament i evacuació d'aigua, amb unions de polipropilè
Paràmetres de Sostenibilitat
Residus: No conté elements organoclorats
Valoració Agenda de la Construcció Sostenible
*** Producte Recomanat
Àmbit d'activitat i àrea de treball:
Fabricants i distribuïdors de productes
Productes i materials
Instal·lacions hidràuliques
Fabricant

EMPRESA: NAYLOR CLAYWARE. LTD
Adreça: Cawthorne
S75 4AD - BARSLEY South Yorkshire United Kingdom
Tel.: +441 2267 90591 - Fax: +441 2267 90591

Canalons i baixants de material plàstic

Marca: Ecobajantes Plast Mec
Característiques i Aplicacions
Baixants de polipropilè. Suporten fluids a temperatures de fins a 100º C, tenen bona resistència als cops i bona resistència a compostos químics.
Diàmetres nominals de 40, 50, 70, 100, 125 i 150 mm i longituds de 15 cm a 5 m. Unions amb maniguet postís i juntes elastomèriques. Disposen d'una completa gamma d'accessoris.
Paràmetres de Sostenibilitat
Residus: No conté elements organoclorats
Residus: Residus de reciclatge directe
Valoració Agenda de la Construcció Sostenible
** Producte Correcte

E-mail italsan@sefes.es
Àmbit d'activitat i àrea de treball:
Fabricants i distribuïdors de productes
Instal·lacions de calefacció, climatització i ventilació
Instal·lacions hidràuliques
Distribuïdor

EMPRESA: ITALSAN, SL
Adreça: C/. Mare de Deu de Núria, 21, D - Pol. Ind. Calderón
08830 - SANT BOI DE LLOBREGAT Barcelona
Tel.: 93 630 30 40 - Fax: 93 630 63 99

Canonada d'acer inoxidable

Marca: Filtube

Característiques i Aplicacions

Canonades d'acer inoxidable per a instal·lacions d'aigua sanitària, calefacció i gas. Amb cinc sistemes d'unió

possibles: amb soldadura forta, amb soldadura en fred, amb cons de pressió, amb rosca i amb juntes tòriques

a pressió.

El sistema inclou nombrosos accessoris: brides, vàlvules, colzes, tés, reduccions.

Diàmetres exteriors: 10, 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 i 54 mm, amb espessors que van de 0.6 a 1.2 mm en funció

del diàmetre.

Paràmetres de Sostenibilitat

Residus: No conté elements organoclorats

Recursos: Producte amb vida útil llarga

Residus: Residus de reciclatge directe

Valoració Agenda de la Construcció Sostenible

*** Producte Recomanat

E-mail filtube@inoxidables.com Http: www.inoxidables.com/filtube

Àmbit d'activitat i àrea de treball:

Productes i materials

Fabricants i distribuïdors de productes

Instal·lacions hidràuliques

Fabricant

EMPRESA: FILTUBE, SA

Adreça: C/. Sant Eloi, 6-8

08038 - BARCELONA

Tel.: 93 223 01 60 - Fax: 93 223 31 29

Canalons i baixants de material plàstic

Marca: Polo-Kal

Característiques i Aplicacions

Baixants de polipropilè de baix nivell sonor. Se'n fabriquen dos tipus 3S i NG, essent el 3s el que ofereix

millors prestacions d'insonorització.

Es fabriquen tubs amb diàmetres de 75, 110,135 i 160 mm per al 3S i amb diàmetres de 32, 40, 50, 75, 110,

135 i 160 mm per al NG i longituds de van dels 15 cm als 2m i també de 3 m a partir de 75mm de diàmetre

Es comercialitzen amb una àmplia gamma d'accessoris i complements.

Paràmetres de Sostenibilitat

Emissions: Baixa emissió de soroll

Residus: No conté elements organoclorats

Residus: Residus de reciclatge directe

Valoració Agenda de la Construcció Sostenible

** Producte Correcte

Àmbit d'activitat i àrea de treball:

Fabricants i distribuïdors de productes

Instal·lacions hidràuliques

Distribuïdor

EMPRESA: EDUARDO CORTINA, SA

Adreça: Berriobide, 12-1

31014 - ANSOAIN Navarra

Tel.: 948 14 10 11 - Fax: 948 14 69 82

Cable elèctric

Marca: Aismalivar

Característiques i Aplicacions

Cables elèctrics amb menys de 0.5% d'halogens, sense PVC

Paràmetres de Sostenibilitat

Emissions: Reduïda emissió de gasos tòxics al cremar

Residus: No conté elements organoclorats

Residus: Nivell de residus tòxics o perillosos inferior al mínim normatiu

Valoració Agenda de la Construcció Sostenible

* Producte Acceptable

Àmbit d'activitat i àrea de treball:

Fabricants i distribuïdors de productes

Productes i materials

Instal·lacions elèctriques

Fabricant
 
 

EMPRESA: AISMALIBAR CABLE

Adreça: Ctra. Sentmenat Km 2,6

08213 - POLYNYÀ Barcelona

Tel.: 93 713 12 20 - Fax: 93 713 13 14

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
 
 

Lo barato sale caro

Aunque el PVC pueda resultar, en el momento de su adquisición, más barato que las alternativas más ecológicas, en realidad, debido a sus peores prestaciones, lo barato nos puede salir muy caro.

Por ejemplo, en el caso de las tuberías de PVC para conducir aguas residuales, cuyo precio es de un 20% a un 30% inferior al de otros materiales alternativos, como hierro galvanizado, cerámica o polietileno. Sin embargo, en trabajos subterráneos, el coste del material de la tubería tiene poca importancia comparado con el coste total de la instalación (excavación, extensión de conductos, relleno, fortificación). Además el PVC es más susceptible de sufrir roturas que el resto de materiales posibles. Su vida media real es de 10 a 15 años frente a los más de 50 años de duración de los materiales tradicionales.

Lo mismo sucede con los perfiles de persianas y ventanas, que en lugar de los 50 años de vida media prometidos por los fabricantes, duran no más de 15 años, debido a las condiciones climáticas desfavorables a que se ven sometidos en España y a que no pueden ser arreglados ni reparados.

De cualquier manera, un aumento en la demanda de materiales alternativos al PVC, se reflejaría

inmediatamente en una disminución de la diferencia de precios. Empezar a sustituir el PVC en todas sus aplicaciones es el mejor método para quitar argumentos a los que piensan que el precio es lo único a tener en cuenta.

En quant a la problemàtica del PVC

El PVC produce graves daños humanos y materiales durante los incendios. Los productos de PVC crean atmósferas enfermizas en las viviendas. Los residuos de PVC son una herencia tóxica para el futuro y la baja calidad del PVC hace que lo barato resulte en realidad bien caro.

EL PVC es un veneno medioambiental y produce graves impactos sobre el medio ambiente y la salud pública a lo largo de todo su ciclo de vida, durante su producción, utilización e incluso cuando es un residuo.

El PVC se fabrica a partir de un residuo de la industria química como es el cloro, un gas altamente tóxico que al combinarse con sustancias orgánicas forma compuestos organoclorados.

Los productos organoclorados se caracterizan por ser muy estables en el medio ambiente y por provocar una amplia gama de efectos tóxicos en los seres vivos, incluyendo daños a los sistemas inmunitario, reproductor, endocrino y nervioso y una gran variedad de cánceres. Estos efectos se producen también en el ser humano.

Durante la producción de PVC se generan miles de toneladas de sustancias organocloradas tóxicas (cloruro de vinilo y dioxinas entre ellas) que son vertidas a través de las emisiones atmosféricas, vertidos a los ríos y mares y en forma de residuos tóxicos, afectando gravemente la salud de los trabajadores y de las poblaciones cercanas y envenenando el medio ambiente.

Durante la fabricación de PVC se utilizan y transportan sustancias muy peligrosas, como el cloruro de vinilo, un producto intermedio cancerígeno y muy explosivo, que en caso de accidente, de los trenes que los transportan o de los contenedores donde se almacenan, pueden provocar verdaderas catástrofes.

EL PVC es un plástico único no sólo por contener cloro sino también por la cantidad y toxicidad de los

aditivos que le son imprescindibles para convertirse en productos de consumo. El PVC necesita

estabilizantes, plastificadores, biocidas, pirorretardantes, rellenantes y otros que contienen metales

pesados (bario, estaño, plomo, cadmio, zinc) ftalatos o compuestos orgánicos extremadamente tóxicos.

Estos aditivos se liberan de los productos de PVC durante su uso, contaminando los productos que contienen

o el medio en el que están, y una vez convertidos en residuos, al depositarse en vertederos o al quemarse en

incineradoras.

Así, el DEHP, un plastificante tóxico presente en los suelos o tapicerías de PVC, se liberan a la atmósfera

de las habitaciones, pudiendo afectar gravemente la salud de los inquilinos.

El PVC y los incendios

Uno de los mayores riesgos ligados a la utilización de PVC, como material de construcción, es su

comportamiento durante los incendios. Antes incluso de que aparezcan llamas, los productos de PVC (suelos,

papeles pintados, marcos de ventanas, cables, persianas, manteles, etc.) emiten humos de ácido clorhídrico y

sustancias organocloradas muy peligrosas, como las dioxinas.

El ácido clorhídrico es un gas muy corrosivo que provoca graves daños en el sistema respiratorio de las

personas que entran en contacto con estos humos y que produce enormes daños materiales al corroer los

sistemas y aparatos eléctricos, e incluso las armaduras de pilares o vigas de hormigón.

La emisión de metales pesados, ftalatos, benceno y compuestos organoclorados tóxicos cuando se quema el

PVC, es un riesgo añadido que ha llevado a que en países como Alemania sea obligatorio llevar a cabo medidas

especiales de limpieza de las zonas afectadas.

Los graves daños materiales y humanos producidos por las emisiones de PVC durante incendios han llevado a

su restricción como material de construcción en hospitales, colegios, torres de comunicación, bancos e

instalaciones militares en otros países europeos.

Edificios enfermos y PVC

La presencia de una gran cantidad de productos sintéticos en las construcciones, que desprenden al medio un

auténtico cóctel de sustancias químicas, muchas de ellas tóxicas, ha dado lugar a lo que se conocen como

edificios enfermos. Aunque algunas personas son más sensibles a la exposición continuada a estas sustancias,

pero todos nos vemos afectados.

Los productos de PVC, cuyo uso se ha generalizado en las viviendas y oficinas modernas, también emiten al

entorno compuestos químicos tóxicos, que colaboran a mantener un entorno enfermo.

Los productos de PVC "blandos", como suelos, tapicerías, cortinas o papeles pintados, liberan importantes

cantidades del plastificante DEHP, un probable cancerígeno para los seres humanos.

Otras sustancias, detectadas en las atmósferas afectadas por emisiones procedentes de los productos de

PVC, son hidrocarburos aromáticos (benceno, tolueno, xileno) y sustancias organocloradas, muchas de ellas

tóxicas. Además, la presencia de PVC en los materiales de las habitaciones reduce la circulación de la

humedad atmosférica, creando un ambiente seco y desagradable.

El PVC como residuo

Una vez finalizada su vida útil, los productos de PVC se depositan en vertederos o se queman en

incineradoras de residuos sólidos urbanos ya que en España, aunque no en otros países, estos residuos se

consideran asimilables a urbanos, a pesar de que su contenido en cloro y aditivos tóxicos los convierten en

auténticos residuos tóxicos.

Cuando los residuos de PVC se queman en incineradoras, se genera y emite a la atmósfera ácido clorhídrico y

una amplia variedad de sustancias organocloradas tóxicas, entre ellas dioxinas. De hecho, varios estudios

científicos han relacionado la formación de elevadas incineradoras con la presencia de PVC en los residuos.

Los aditivos que contienen los productos de PVC también se liberan durante la incineración. Los materiales

de construcción rígidos, como tuberías o perfiles de ventanas y persianas presentan elevadas

concentraciones de bario y cadmio. Las emisiones de cadmio de las incineradoras son especialmente preocupantes ya que este metal, además de ser muy tóxico, tiene una gran movilidad en el medio ambiente y se acumula fácilmente en los alimentos.

Cuando los residuos de materiales de construcción de PVC se depositan en vertederos también presentan numerosos problemas. Si el vertedero está ardiendo, lo que es una práctica habitual en los municipios españoles, se emitirán al entorno las mismas sustancias tóxicas que se forman durante la incineración.

Cuando se entierran con otros residuos urbanos, las sustancias plastificantes y los metales pesados se liberan, debido a que las fermentaciones que tienen lugar disuelven poco a poco estas sustancias que acaban

contaminando el subsuelo y las aguas subterráneas.

Los residuos de PVC no se reciclan. En primer lugar, porque no es rentable hacerlo para los fabricantes de

PVC, al ser las resinas y los productos reciclables más caros que el plástico virgen. En segundo lugar, en

realidad no se reciclan, los restos de perfiles de ventanas de PVC no se vuelven a convertir en perfiles de

ventanas, sino que se transforman en otros productos de calidad aún inferior (postes, macetas, etc.) y sin

valor en el mercado. La presencia de esa gran variedad de aditivos tóxicos restringe los productos que

pueden ser fabricados con el material reciclado. No se trata por tanto de un reciclaje, sino de un

BAJOciclaje que, en realidad, sirve para retrasar el vertido inevitable de estos productos en vertederos o

incineradoras.

El reciclaje del PVC no es, por tanto, más que un argumento de venta de la industria del cloro para lavar la

imagen de un producto ecológicamente inaceptable.

Ultimas actuaciones ejemplares

Los arquitectos de la ciudad de Berlín que han decidido eliminar el PVC de sus construcciones aseguran que

"no queremos enfrentarnos en el futuro al mismo problema que hemos tenido con el amianto. No queremos

llenar nuestros edificios de residuos tóxicos".

L'Agencia del Medi Ambient del govern alemany (UBA) ha recomanat la eliminació del PVC tou.

La Agencia Europea del Medi Ambient (EEA) ha presentat un segon informe sobre impacte ambiental, en el que s'enumeren diferents problemes ambientals causats pel PVC, com són la formació de dioxines, el perill dels ftalats o la contaminació per cadmi.

El govern danès ha proposat establir un pla per a restringir i gravar impositivament aquest plàstic.

El pasado 4 de abril, el Parlamento Europeo abordó el análisis del Libro verde del PVC , presentado por el Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea, donde se reconoce el peligro potencial de dicho plástico y aboga por el desarrollo de políticas de sustitución del PVC.

Greenpeace

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
 
 
 
 

2ª- Us de fonts energètiques renovables.

El 1998 vàrem tenir una entrevista amb tècnics i responsable díurbanisme, per demanar que posessin plaques solars tèrmiques al poliesportiu, llavors en projecte. Ens van argumentar que no era possible, el projecte ja estava fet, es va perdre una oportunitat de fer una obra que complís els compromisos amb la sostenibilitat.

Ara tenim al davant el projecte díampliació de la biblioteca. Trobem que el projecte potser no comporta la instal·lació de plaques solars tèrmiques, però si síescau la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques. Recordem que des de fa anys hi ha una instal·lació similar a la projectada a Mataró que té plaques solars de les dues menes. Recordem que a mols municipis del Baix Llobregat síestan fent les noves edificacions públiques dotant-les de plaques solars, sobta que aquest poble amb una mitja global de renda per càpita elevada, no tingui la sensibilitat de mirar pel futur.

Abans de que ens argumenten els responsables del projecte que no síhan previst plaques solars, per preservar el entorn urbanístic, els hem de recordar la polèmica que es va produir al museu de Louvre de Paris quan van fer una obra moderna, la piràmide, al bell mig de la construcció històrica , avui en dia es patrimoni comú que va ser un bon encert.

Alguns exemples de Plaques Solars:

Placa solar fotovoltaica

Marca: Kyocera KC - 40
Característiques i Aplicacions
Placa solar fotovoltaica policristal·lina de 12 volts, 40 watts pic i 2.34 ampers. De dimensions manejables, 53 x 65 cm, que permeten gran adaptabilitat.
Paràmetres de Sostenibilitat
Energia: Produeix energia amb fonts renovables
Valoració Agenda de la Construcció Sostenible
*** Producte Recomanat

E-mailelektron@arrakis.esHttp:www.elektron.org
Àmbit d'activitat i àrea de treball:
Productes i materials
Fabricants i distribuïdors de productes
Energia
Industrials i serveis especialitzats
Eines de suport a la diagnosi
Energies renovables
Eòlica
Hidràulica
Solar fotovoltaica
Distribuïdor
Instal·lador

EMPRESA:ELEKTRON
Adreça: C/. Mora d'Ebre, 50, local 2
08023 - BARCELONA BARCELONA
Tel.: 93 210 83 09 - Fax: 93 219 01 07
 

Placa solar fotovoltaica

Marca: Solarex MSX - 53
Característiques i Aplicacions
Placa solar fotovoltaica policristal·lina de 12 volts, 53 watts pic i 3.2 ampers. Dimensions: 50 x 110 cm. Marc d'alumini en color negre.
Paràmetres de Sostenibilitat
Energia: Produeix energia amb fonts renovables
Valoració Agenda de la Construcció Sostenible
*** Producte Recomanat

E-mailelektron@arrakis.esHttp:www.elektron.org
Àmbit d'activitat i àrea de treball:
Productes i materials
Fabricants i distribuïdors de productes
Energia
Industrials i serveis especialitzats
Eines de suport a la diagnosi
Energies renovables
Eòlica
Hidràulica
Solar fotovoltaica
Distribuïdor
Instal·lador

EMPRESA:ELEKTRON
Adreça: C/. Mora d'Ebre, 50, local 2
08023 - BARCELONA BARCELONA
Tel.: 93 210 83 09 - Fax: 93 219 01 07
 

Placa solar fotovoltaica

Marca: Siemens SM 55 / 75
Característiques i Aplicacions
Placa solar fotovoltaica monocristal·lina, de gran rendiment, 6 i 12 volts, 55 / 75 watts pic i 3.15 / 4.4 ampers. Dimensions: 32.9 x 129.3 x 3.4 cm el de 55 watts i 53 x 120 cm el de 75 watts.
Paràmetres de Sostenibilitat
Energia: Produeix energia amb fonts renovables
Valoració Agenda de la Construcció Sostenible
*** Producte Recomanat

E-mailelektron@arrakis.esHttp:www.elektron.org
Àmbit d'activitat i àrea de treball:
Productes i materials
Fabricants i distribuïdors de productes
Energia
Industrials i serveis especialitzats
Eines de suport a la diagnosi
Energies renovables
Eòlica
Hidràulica
Solar fotovoltaica
Distribuïdor
Instal·lador

EMPRESA:ELEKTRON
Adreça: C/. Mora d'Ebre, 50, local 2
08023 - BARCELONA BARCELONA
Tel.: 93 210 83 09 - Fax: 93 219 01 07

Placa solar fotovoltaica

Marca: SES (Solar Energie System)

Característiques i Aplicacions

Sistema solar de captació d'energia fotovoltaica integrat en cobertes i façanes. El sistema incorpora una

superfície exterior fotovoltaica que es combina amb diferents elements, constituint amb aquests la

totalitat del tancament. El sistema es pot combinar amb col·lectors tèrmics per a escalfament d'aigua.

Paràmetres de Sostenibilitat

Energia: Produeix energia amb fonts renovables

Valoració Agenda de la Construcció Sostenible

*** Producte Recomanat

Àmbit d'activitat i àrea de treball:

Energia

Fabricants i distribuïdors de productes

Energies renovables

Solar fotovoltaica

Fabricant

Instal·lacions elèctriques

EMPRESA: ATC AUSTRIA TECHNIC COPERATION

Adreça: Tech-Tirol Technologiezentrum - Eduard-Bodem-Gasse, 5-7

A - 6020 - INNSBRUCK Àustria

Tel.: 0043 / 512 / 36 59 52 - Fax: 0043 / 512 / 36 59 52-27

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Per acabar considerem que cal esmentar la manca de delicadesa del fet de no buscar una ubicació menys agressiva amb l'entorn com era en el seu moment la Illa Walden, ja que els enormes arbres afectats de can Ginestar tenen poques posbilitats de sobreviure a un transplantament .

Sol·licitem :

Per tot això, reconsiderin la modificació d'aquest projecte atenent a les recomanacions de seguir els criteris de construcció sostenible , així com en projectes posteriors.

En representació de l'Agrupació en defensa de l'entorn ALNUS

El president: Oleguer Farràs i Jané
 

En representació de La Vall de Verç que hi dona suport:

 Teresa Reverter
 
 
 
 
 

Sant Just Desvern, a 20 de setembre de 2001

IL·LM SR. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN


2es AL·LEGACIONS AL PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE LA BIBLIOTECA (2002)

Oleguer Farràs i Jané, amb DNI 46XXXXX4Y, actuant en representació de
               l' Agrupació en defensa de l'entorn ALNUS de SANT JUST DESVERN
                CIF G-61XXXX46 amb adreça al casal de joves, Av. Indústria 34.
                  telèfons 934731641 ,  934736925, a/e alnus@pangea.orgEn quant a l'aprovació definitiva de la 1ª fase del projecte d'ampliació de la biblioteca a can Ginestar,
EXP.AUM.73-01

Vista la modificació duta a terme del projecte

Ateses les explicacions de l'arquitecta tècnic Sra. Eva Ocaña

Exposo :

Trobem absolutament insuficient les modificacions efectuades ja pràcticament només es produeixen al respecte
de la instal·lació del sanejament. Sense canvis importants en la instal·lació elèctrica i clima on el material
bàsic continua essent el PVC, adduint dificultat per a trobar els materials en alguns casos, (quant nosaltres
vàrem oferir en les al·legacions tot un ventall de productes alternatius amb les adreces dels subministradors
corresponents) i d'altres un encariment que "no es poden permetre", quan el cost que podria suposar aquesta
millora suposa un augment que entenem minso del total del pressupost del projecte, el qual ja han demostrat
que amb els canvis introduïts fins ara manté el mateix cost.

En quant a desestimar del tot l'us d'energies alternatives, per considerar que són suficients els elements
disseny de control passiu de l'energia solar, denota encara una manca de sensibilitat davant el problema del
canvi climàtic, on l'administració ha d'ésser capdavantera i exemplificadora. Si be, el sostre de la biblioteca
no te la millor ubicació per a la col·locació de pannells solars, per tenir ombres a certs punts i a determinades
hores del dia, i evidentment no podria donar tota la potència que necessita l'edifici, si que es podria cubrir una
part, si més no, per al circuit d'emergència o de socors, fins i tot amb el suport de petits molins de vent.

Demano :

Que es reconsideri la modificació del projecte per mostrar un compromís real amb el medi, que de cap manera
es fa palès amb les petites modificacions efectuades fins ara.
 

SENYOR ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN


A partir d'aquí cap resposta oficial!