Agenda local 21
Procès participatiu obert a la ciutadania.

Index.

Proper Fòrum: La gestió municipal dels Residus.  dijous 3 i 10 d'abril de 2003

Fòrum ambiental: Sant Just és Collserola (comentaris ALNUS 22/5/2002).

Resum oficial: Fòrum Agenda 21-"SANT JUST DESVERN ÉS COLLSEROLA" 9 i 16 /05/ 2002 (Antecedents i conclusions).


RESUM OFICIAL DE LA 3ª REUNIÓ DEL CONSELL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT DE SANT JUST DESVERN ( 9/12/2002).


Temes del proper Fòrum: La gestió municipal dels Residus.  Dijous 3 i 10 d'abril de 2003 al casal de Joves a les 20h

És important la participació ciutadana per conscienciar-se,  participar i escollir el model de gestió que volem de debò. La necessitat de la recollida selectiva dels residus és imprescindible per al desenvolupament sostenible.
 
1.Gestió i informació per a la qualitat ambiental de Sant Just Desvern.  Augmentar l'eficàcia de la gestió ambiental municipal a través de l'ús i difusió d'informació, de les tas-ques de control i assessorament i de la millora continua  en la gestió de determinats ser-veis municipals

OBJECTIU 1.1     Gestionar la informació ambiental i fer-la útil i accessible als gestors muni-cipals i a la ciutadania com a eina de sensibilització, de coneixement de la realitat ambiental i de gestió
OBJECTIU 1.2     Mantenir l'ambientalització de la gestió municipal i impulsar l'activitat de control ambiental
OBJECTIU 1.3. Informar i sensibilitzar i a la ciutadania i als sectors econòmics amb noves fórmules, nous temes i amb estratègies orientades a les necessitats de ca-da sector.
OBJECTIU 1.4   Aprofundir en el model de gestió eficient dels residus amb la implicació de la ciutadania i les administracions  promovent la minimització i la selecció
TERCERA REUNIÓ DEL CONSELL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT DE SANT JUST DESVERN,  CELEBRADA EL 9 DE DESEMBRE DE 2002.

El Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat (CMAS) de Sant Just Desvern es va reunir el passat dia 9 de desembre de 2002 a les 8 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Just Desvern. A l’acte van ser-hi presents 15 entitats representades 19 per persones. Varen excusar la seva presència 7 entitats.

Obre la sessió el Sr. Ramon López, Alcalde de Sant Just Desvern i president del Consell.

En el primer punt de l'ordre del dia, es presenta el balanç de les actuacions del Pla de Treball 2001-2002 de l'Oficina Agenda 21.

El Sr. Ferran Rueda, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Just presenta el primer Butlletí Agenda 21, amb el tema Sistemes de Qualitat ambiental a l’empresa, que s’ha fet arribar a totes les empreses del nostre municipi. També es presenta la pàgina web de l’Agenda 21(dins la pàgina web general de l’ajuntament: santjust.com) que ha incorporat nous continguts: normativa ambiental municipal, l’Oficina Agenda 21 amb informació de les tasques que realitza, una bústia de suggeriments i propostes de l’Oficina Agenda 21 i també el Sistema Municipal d’Indicadors de Sostenibilitat. Aquests Indicadors de Sostenibilitat es resumeixen al document de síntesi (encara esborrany) i es presenten pel Sr. Ramon Rabella del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona amb una breu explicació.
Per últim, el Sr. Ferran Rueda exposa les accions de sensibilització fetes amb la col·laboració d’AGBAR i d’altres entitats com SEAS, ALNUS, GERP i Grup de Defensa del Ter sobre estalvi d’aigua.

El segon punt de l'ordre del dia aborda les següents accions en marxa encaminades a la sostenibilitat del municipi:

- La Sra. Àngels Ulla, Cap d’Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient de l’Ajuntament exposa com s’està elaborant l’Ordenança Municipal de promoció d’energies renovables, recollint la normativa estatal i aplicant-la a Sant Just. Tot i que l’aprofitament de l’energia solar és la més característica, es volen promoure les energies renovables en sentit ampli.
- El Sr. Ferran Rueda, comenta els resultats del Fòrum Agenda 21 “Sant Just és Collserola”, les conclusions dels assistents i un recull de propostes dels membres del Grup de Treball. S’ha presentat també un esborrany del segon Butlletí Agenda 21 dedicat a aquest tema.
En el tercer punt de l'ordre del dia, la Sra. Costi Rubio, Regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Just Desvern ens comenta els projectes de futur integrats al procés de l’Agenda 21 que s’ha previst incloure, entre d’altres accions, al Pla de Treball 2003-2004 de l’Oficina Agenda 21:

- Elaboració d’un mapa de la contaminació acústica del municipi i adaptació de l’Ordenança Municipal de regulació de la Contaminació Acústica.
- El Departament d’Ecologia de la UB té l’encàrrec de realitzar un estudi sobre l’estat de la riera de Sant Just i els principals impactes ambientals que suporta. L’estudi de l’índex del bosc de riera permetrà continuar treballant en la protecció d’espais d’interès natural.
- Es continuarà treballant en la promoció dels Sistemes de Qualitat Ambiental a empreses, però en l’àmbit de les petites i mitjanes empreses que són les que poden presentar més dificultats per a obtenir una qualificació ambiental al no tenir recursos econòmics ni tampoc un departament de qualitat propi.
- S’ha començat a treballar en la necessitat d’aplicar Criteris de Sostenibilitat en les Compres Públiques, així com també en la contractació de serveis, obres i actes festius de caràcter públic. Per tal d’ambientalitzar la gestió municipal s’està iniciant l’elaboració d’un manual de bones practiques ambientals.
- Està previst que en el tercer Butlletí Agenda 21 es realitzi la difusió del Sistema Municipal d’Indicadors de Sostenibilitat de Sant Just Desvern.

Una vegada presentats aquests aspectes, alguns membres del Consell exposen les seves opinions i consideracions al respecte de les actuacions exposades:

El Sr. Oleguer Farràs de l’Agrupació en Defensa de l’entorn ALNUS - AEEC, demana alguns aclariments en relació a les dades d’Indicadors, mostra la seva disconformitat en relació a l’avaluació que es fa amb una icona sobre la tendència favorable d’algun indicador i  reclama dades sobre alguns indicadors de qualitat (aqüifers i aigües de mines), tot dient que són molt importants. També demana tractar el tema de residus amb més profunditat i insisteix en la continuació dels treballs del Grup de Treball sobre Collserola. Comenta la seva preocupació per la possible existència de policlorobifenils (PCB's) als transformadors a l’intempèrie de la subestació de FECSA- ENDESA.
- El Sr. Ramon Rabella respon al Sr. Oleguer Farràs sobre la qüestió dels indicadors i li explica que els resultats que mostren les icones reflecteixen únicament si l’evolució dels indicadors és favorable o no d’acord amb la tendència desitjada prefixada. També comenta que no tots els indicadors són aplicables a Sant Just Desvern ja que no s’han fet estudis de camp, tan sols s’han utilitzat dades ja existents.
- El Sr. Josep Sánchez, representant d’IC-V Sant Just comenta que el seu partit ha presentat al Parlament de Catalunya una proposició per declarar Parc Natural el Parc de Collserola.
- El Sr. Yago Termens, veí de Sant Just, presenta un projecte de construcció sostenible, consistent en la realització d’un edifici bioclimàtic a base de fusta, palla i argila. El planteja com una casa rural, que es podria ubicar al Parc de Collserola com a un possible Centre d’Educació Ambiental. El Sr. Oleguer Farràs recolza aquesta proposta, i el Sr. Juan José Muñoz del Consell Popular d’Esports comenta que veu en el projecte limitacions tècniques.
- El Sr. Josep Quintana, representant del Centre d’Estudis Santjustencs, pregunta si es contempla algun tipus d’ajut de l’Ajuntament als particulars que vulguin fer aprofitament d’energies renovables. També demana accions sobre la recollida dels residus dels contenidors, demanant que aquests es buidin amb més freqüència per a evitar que quan estiguin plens els ciutadans deixin les bosses al voltant amb la conseqüent brutícia al carrer.
- La Sra. Àngels Ulla respon afirmativament al Sr. Josep Quintana respecte a la pregunta sobre la implantació d’energies renovables dels particulars. De fet, ja existeixen bonificacions en la execució de construccions que no apliquin PVC, que facin una inversió instal·lant plaques solars en les cobertes, etc.
El Sr. Narcís Prat, del Departament d’Ecologia de la UB, comenta que seria interessant fixar uns objectius en els projectes i així poder valorar si la tendència és positiva segons el grau d’assoliment del projecte. Demana unes jornades monogràfiques sobre el tema dels residus, ja que si bé es clar que la recollida selectiva de residus ha augmentat al nostre municipi, també comenta que és evident que ha augmentat la producció de residus. Sobre la implantació de energies renovables proposa l’estudi de l’aplicació de plaques solars en habitatges unifamiliars, la col·locació de cisternes per a recuperar l’aigua de la pluja i regar els jardins particulars, etc. També al fil de les conclusions del Fòrum “Sant Just és Collserola” demana informació respecte al tema del planejament urbanístic i la preservació de la vall de Sant Just i pregunta quina és la situació actual.
- El Sr. Ramon López, respon que la situació urbanística en el dia d’avui està com ara fa sis anys, però amb tres contenciosos presentats pels promotors i propietaris interessats en desenvolupar les zones programades com a urbanitzables dins els límits del Parc de Collserola. Afegeix que la interpretació jurídica d’aquestes qüestions és complicada i que l’Ajuntament està assessorat per un expert jurista especialista en aquests temes.
- El Sr. Juan José Muñoz, representant del Consell Popular d’Esports de Sant Just, mostra la seva desconfiança sobre les Auditories Internes que es fan a les empreses per a obtenir sistemes de qualificació ambiental.
- El Sr. Ramon López, Alcalde de Sant Just Desvern respon el comentari anterior explicant que s’han obert quatre expedients a empreses que han tingut incompliments pel que fa a l’abocament d’aigües residuals al clavegueram, demostrant que existeix un control de l’administració sobre les actuacions de les empreses.

Podeu fer-nos arribar les vostres aportacions a l’Oficina Agenda 21 via e-mail: aj221.agenda21@stjust.diba.es o bé  trucant al telèfon 93 480 48 00, a nom de Mª Dolors Moreno.

Tornar a  índex

Forum ambiental (agenda 21)

Tothom ha pogut expresar còm voldria que Sant Just Desvern avanci cap al futur de forma sostenible, per això s'ha realitzat el Fórum que convoca esporàdicament l'ajuntament per a tractar diferents temàtiques ambientals.

Fòrum ambiental: Sant Just és Collserola

És un clam unànime: No volem que Sant Just Desvern creixi urbanísticament cap a Collserola

Punts consensuats:

Ara només cal una voluntat política clara i responsable que encamini cap aquest complicat procés de revisió del planejament que alguns consideren una utopia.
Tornar a  índex
Tornar a ALNUS inici

Aquí teniu en detall el procediment des del principi del fòrum:

Fòrum Agenda 21

"SANT JUST DESVERN ÉS COLLSEROLA"

9 i 16 de maig de 2002

CONCLUSIONS


AGENDA 21 DE SANT JUST DESVERN
 
ANTECEDENTS:

El Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat va acordar impulsar una trobada monogràfica del Fòrum Agenda 21 de Sant Just Desvern, oberta a la participació de tots els ciutadans i ciutadanes interessats en aportar el seu anàlisi i les seves idees sobre la situació del Parc de Collserola, d’acord amb els objectius de la Línia Estratègica 2 de l’Agenda 21 de Sant Just Desvern.
Per a l'impuls d'aquest Fòrum es va crear un grup de treball on participen:
- Narcís Prat, catedràtic d’ecologia de la UB i veí de Sant Just Desvern
- Jaume Taxé, president de l'Associació de Caçadors de Sant Just Desvern
- Oleguer Farràs, president d'ALNUS-Ecologistes de Catalunya i representant de la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola a Sant Just Desvern
- Jordi Gironès, president de SEAS
- Marià Martí, gerent del Consorci del Parc de Collserola
- Josep Maria Carreras, arquitecte de la Macomunitat de Municipis de Barcelona
- Àngels Ulla, cap de l’Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Just Desvern
- Ferran Rueda, tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Just Desvern 

A partir d'una primera proposta organitzativa del Fòrum llançada per l'Oficina de l'Agenda 21 de Sant Just Desvern, el grup de treball ha treballat en la definició de la proposta de continguts i la organització del Fòrum.
El Fòrum ha tingut una doble intencionalitat. Per una banda, oferir als santjustencs i santjustenques informació de primera mà sobre la situació actual del Parc de Collserola, des dels diferents vessants i diferents punts de vista. Per altra banda, obtenir a partir d'un procés participatiu, l'anàlisi i les línies d'actuació apuntades per la ciutadania de Sant Just, especialment pel que fa a la compatibilitat d'usos i activitats que conviuen a Collserola i a la situació urbanística.
Aquesta doble funció s’ha concretat en les dues jornades monogràfiques realitzades els dies 9 i 16 de maig al Centre Cívic salvador Espriu, que van ser presentafdes per la regidora de medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, la Sra. Màxima Rúbio.

 Tornar a  índex

SESSIÓ INFORMATIVA (9 DE MAIG 2002):
La jornada va tenir un caràcter plenament informatiu. Els integrants del grup de treball van aportar les seves perspectives pe que fa a la situació del Parc de Collserola, especialment pel que fa a la Vall de Sant Just.
En primer lloc, el Sr. Marià Martí va aportar la seva visió de les principals qüestions que condicionen la bona gestió del Parc, així com les eines i el model organitzatiu del Consorci.
El Sr. Josep Maria Carreras, va aportar una visió tècnica de les motivacions i condicionants urbanístics derivats del Pla General Metropolità, així com la situació actual i les opcions i els mecanismes existents per abordar modificacions del planejament.
El Sr. Oleguer Farràs va presentar la seva opció conservacionista i va plantejar els principis bàsics de la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola i el seu manifest.
El Sr. Taxé va abordar essencialment les característiques i condicionants de la seva activitat al Parc.
Finalment, el Sr. Jordi Gironès va exposar les activitats i accions de l’entitat a Collserola així com el seu posicionament conservacionista com a signant del Manifest per a un nou marc de protecció de Collserola.

La concisió i la claretat de les exposicions dels ponents van permetre als assistents obtenir una visió amplia i diversa de la situació actual del Parc de Collserola a Sant Just Desvern en el marc metropolità. A més d’aquestes exposicions es va comptar amb el suport de diversos mapes i gràfics que van ajudar a comprendre els principals punts de les exposicions dels ponents.
També va ser lliurat a tots els assistents, al voltant de 50 persones, un document informatiu de resum. Aquest document es podrà consultar a la pàgina web de l’Agenda 21 de Sant Just Desvern (a la pàgina de l’Ajuntament de Sant Just Desvern: www.santjust.com).
Al final de les ponències es va obrir un torn de preguntes i observacions que, tot i que va ser restringit pel fet que es reservava la segona sessió per al debat i el diàleg, va permetre alguns aclariments i va iniciar ja algunes de les qüestions que es discutiren a fons durant la jornada del dia 16.
Tornar a  índex  

SESSIÓ DE DEBAT CIUTADÀ (16 DE MAIG 2002):
La sessió del dia 16 es va iniciar amb un breu recordatori de la sessió anterior i el plantejament dels objectius i la metodologia de la sessió.
L’objectiu de la sessió va ser aconseguir el màxim nombre de idees envers el diagnòstic de la situació actual i les línies d’actuació a seguir, en base a la informació escrita, les ponències de la sessió anterior i la pròpia experiència, a partir de la resposta consensuada a preguntes concretes a través de fitxes de treball.
 
Les quatre preguntes plantejades per a ordenar i estructurar el debat foren les següents:

Eix de Treball 1. Activitats que es realitzen a l'espai natural i el seu entorn: Oportunitat i compatibilitat PREGUNTA 1: Quins són els principals usos que fa la societat Santjustenca i metropolitana de Collserola, en quina "intensitat" cadascun d'ells i quines incompatibilitats es produeixen (passeig, mountain-bike, motociclisme, caça, naturalisme, "footing", visites culturals ...)?.
 PREGUNTA 2: Com es poden compatibilitzar els usos usos socials de Collserola amb la conservació dels seus valors naturals?
Eix de Treball 2. Utilització i destí del sòl: protecció i desenvolupa-ment urbanístic PREGUNTA 3: Sant Just és una porta metropolitana d'entrada i gaudi de Collserola?. Vol ser-ho?. Està ben resolt l'accés a Collserola des de Sant Just?
 PREGUNTA 4: Com es poden compatibilitzar les necessitats de creixement del poble avalades pel Pla General Metropolità amb la conservació dels valors naturals i el gaudi social de la Vall de Sant Just i quin paper pot jugar Sant Just en aquest context metropolità?

Els assistents, al voltant de 30 persones, es dividiren en tres meses de treball per tal de debatre entre ells les respostes a aquestes quatre preguntes. Cada mesa, va escriure una fitxa de síntesi sobre les qüestions que sorgides durant el debat per a cada un dels quatre aspectes plantejats.
Posteriorment, en sessió plenària, una persona de cada mesa va posar en comú aquesta fitxa de síntesi, per tal de poder fer un document de conclusions que integrés els elements tractats a les tres meses, per tal de poder posar de manifest totes les aportacions realitzades. En aquesta sessió plenària es va realitzar un esforç de síntesi entre tots els assistents, per tal d’endreçar les idees.
 

 Tornar a  índex

RESUM DE LES CONCLUSIONS:
Eix de Treball 1. Activitats que es realitzen a l'espai natural i el seu entorn: Oportunitat i compatibilitat Situació Actual:
- Insuficiències tant en la normativa, la regulació d’usos i el control
- Els usos serien compatibles si es regulen adequadament
- Es constaten com a usos amb un major impacte: ciclisme, vehicles a motor, caça, recol.lectors i les persones que van a passar el diumenge al parc (en aquest darrer cas especialment a font de la Beca i Can Biosca)
- Es constata que a més dels usos lúdics i esportius es produeixen altres usos ilegals com neteja d’automòbils, construccions, abocaments de deixalles...
Línies de futur:
- Creació d’una normativa i una ordenació efectives. Incorporar regulacions de les activitats i de les zones on es poden realitzar a través de la normativa del Pla Especial que ara només té valor de "recomanació", especialment per als usos més conflictius. Algunes propostes específiques en aquest àmbit:
- Limitació de l’activitat ciclista a determinats camins
- Prohibició de vehicles a motor fora de zones asfaltades i/o delimitació restrictiva de zones
- Pacte consensuat amb els caçadors de limitació de la seva activitat, sobretot els diumenges
- Prioritzar la preservació dels valors naturals a l’hora d’establir i regular les activitats i les zones on s’han de desenvolupar
- Augment significatiu de la vigilància i control d’activitats
- Millora de la senyalització sobre la normativa d’usos del Parc
- Aclariment de competències i responsabilitats entre el Consorci, l’Ajuntament i la Generalitat
- Informació, conscienciació i sensibilització ciutadana
- Potenciació i promoció dels usos menys agressius
- Conservació de camins i itineraris
Eix de Treball 2. Utilització i destí del sòl: protecció i desenvolupament urbanístic. ACCESSIBILITAT
Situació Actual:
- L’accés actual és sufient
- Sant Just ja és una porta important d’accés i no cal incrementar aquesta funció
- El camí de Vallvidrera actualment suporta una alta càrrega (per les seves característiques) de vehicles de pas

Línies de futur:
- Restringir el pas de vehicles de motor i no incrementar la capacitat actual del camí amb canvis de ferm. No existeix un consens sobre com abordar aquesta restricció, les tres alternatives que es plantegen són:
- Mantenir l’estructura del camí tal com està ara, sense asfaltar.
- Restringir l’accés de vehicles de motor fins al restaurant Can Carbonell i fins al Club de tennis Sant Gervasi
- Crear àrees de lleure a Can Biosca i Font de la Beca i restringir l’accés de vehicles de motor fins aquestes zones
- Creació d’un accés a peu i naturalístic seguint la riera fins a la zona de les Fatjones.
- Facilitar i millorar l’accés en transport públic
- Millora de la senyalització d’accés a peu al Parc des del poble
- Es planteja també la opció de creació d’un Punt o Centre d’Informació sobre Collserola a la vall.
 

Eix de Treball 2. Utilització i destí del sòl: protecció i desenvolupament urbanístic. CREIXEMENT URBANÍSTIC I CONSERVACIÓ
Situació Actual:
- Es produeix un ampli consens entre els assistents en relació a que no es convenient desenvolupar les àrees de creixement urbanístic previstes pel PGM al voltant del Parc de Collserola que encara no s’han iniciat.

Línies de Futur:
- Modificació del Pla General Metropolità enfocada a la preservació del Parc, incorporant criteris de sostenibilitat.
- Per abordar aquesta modificació cal:
- Voluntat política global
- Utilització combinada de les diverses opcions per a la modificació: Permutes, expropiació-indemnització, alternatives de creixement (si són necessàries), revisió de les zones d’equipaments metropolitans ...
- Aprovar la llei de protecció del Parc per part del Parlament de Catalunya
- Es plantegen alguns elements que podrien facilitar abordar aquesta modificació:
- Alternativa habitatge: compensar els habitatges permeten incrementar l’edificabiitat (PB+3 o +4) en zones urbanes ja existents d’habitatge unifamiliar
- Permetre ampliació d’una planta en algunes zones com per exemple Plana Pedrosa-Bellsoleig
- Creació d’un grup de pressió ciutadà d’àmplia base social.
- Establiment d’una moratòria urbanística mentre s’obre un procés de reflexió i conscienciació
 

TROBAREU LA INFORMACIÓ DE TOT EL PROCÉS D'AGENDA 21 LOCAL A:
http://www.santjust.com/agenda21/index.htm
Tornar a  índex

  Tornar a ALNUS inici