LA VALL DE SANT JUST SOTA AMENAÇA URBANÍSTICA (I)

Exposició detallada de còm afecta el planejament urbanístic a la vall de Sant Just
E
n el plannell veiem els límits del Parc de Collserola identificat amb la línia de punts i comprovem com la majoria de les zones urbanitzables estan dins del Parc. Recordem que el Pla Especial de Collserola (1987) es manté subordinat al Pla General Metropolità (PGM 1976), per això, malgrat definir uns límits per al Parc del que hauria de ser l'espai natural, no pot fer fora els espais o reserves de creixement urbanístic i carreteres que preveu el PGM, encara que contradiguin l'esperit d'espai natural i del desenvolupament sostenible.

El fet és, que si no es modifica el planejament, tota la zona entre la futura urbanització del Mas Lluhí (envaint els límits del Parc), can Coscoll i can Solanes està subjecte a l'edificació de qualsevol equipament metropolità. Un altre sector de creixement és el que inclou la Miranda i can Biosca (envaint parcialment els límits del Parc) i, malgrat el PGM no ho indicava inicialment, ja s'estan preveient vies de sortida, és a dir, carreteres que travessen el Parc des de can Candeler fins al límit amb Esplugues, prop de la Pç. Mireia per baixar cap a Ciutat Diagonal. 

L'àrea urbanitzable més gran, destinada previsiblement a vivendes unifamiliars d'entre 500 i 1000 m2, és en el sector que va des de la Plana Pedrosa i el Bell Soleig, fins al bosc d'alzines i pins sobre can Carbonell. Actualment els usos del sòl de la part més baixa de la vall són conreus i fruiters, amb un sector extens de brolla i màquia a ca n'Oliveres, cultius hortícoles, hípica i lleure infantil a can Vilà, i restauració, conreus i recer per al ramat de bens sobre can Carbonell, activitats absolutament compatibles i adequades a l'entorn del Parc, que actuen de zona de transició entre el poble i l'espai natural, espai que des de la cota del dipòsit d'aigua del Bellsoleig fins al bosc d'alzines i pins sobre can Carbonell està amenaçat d'urbanització (cosa que significa un espai equiparable a la suma de les urbanitzacions de la Plana Pedrosa i Bellsoleig), així com uns metres per sobre veiem projectada una nova i gran carretera que connectaria amb Sant Feliu, Molins de Rei i Vallvidrera, tot travessant els boscos i màquies de la serra, a l'igual que amb can Merlès, can Fatjò i Can Baró, per sortir per la Ctra. de les Aigües o per Ciutat Diagonal.è