SR. ALCALDE


En/Na ................................................, amb D.N.I. ..................., amb adreça a Sant Just Desvern, carrer ................................................ i telèfon .......................


E X P O S A :

En relació a l'aprovació inicial de la proposta de modificació del Pla General Metropolità a l’àrea de contacte entre el Parc de Collserola i el nucli de Sant Just Desvern, a l’àmbit de la vall de Sant Just i entorn de les masies de Can Oliveres, Can Vilà, Can Carbonell i Can Biosca, acordada en el Ple Municipal celebrat el dia 28 d’abril de 2005, i a la documentació derivada de la mateixa, així com al conveni urbanístic aprovat en sessió plenària de 21 de desembre de 2004 i les posteriors diligències d’adhesió i l’addenda a l’esmentat conveni signada en data 27 d’abril de 2005, el sotasignat, dins del termini assenyalat per a la formulació d’al·legacions, opinions, suggeriments, reclamacions, informes, etc., tant per part de persones interessades com per ciutadans en general, presenta les següents

AL·LEGACIONS

El model de desenvolupament urbanístic que s'ha anat practicant fins ara tant a Sant Just Desvern com al voltant de la serra de Collserola, àdhuc dins del mateix Parc de Collserola, ha suposat un greu impacte sobre el medi ambient degut al predomini del model de "ciutat difusa" que s’hi ha implantat i que es basa en urbanitzar extensivament i amb una baixa densitat de població. El fet de consumir tant territori, sovint construint sobre espais forestals o agrícoles, provoca una pèrdua de biodiversitat, del nostre entorn tradicional i del paisatge. Fins i tot en alguns casos s’han urbanitzat zones protegides tot i la protecció que rep la Serra de Collserola pel Pla Especial vigent. Sant Just Desvern no n’ha estat una excepció i fins fa pocs dies s’hi ha practicat un model d’urbanisme que no ha tingut cura, o molt poca, del manteniment dels valors intrínsecs del territori i el medi ambient.

La Vall de Sant Just Desvern està integrada a la serra de Collserola i inclosa dins del Pla Especial de Protecció de Collserola (PEPCo) des de l'any 1992, formant part de l'anomenat Parc de Collserola, i conté encara un seguit de valors naturals, patrimonials i culturals que la fan mereixedora d’especial protecció, tal com ha estat demostrat en els estudis duts a terme fins a l’actualitat i que han estat molt ben resumits en els treballs presentats en el marc del procés de discussió que va acabar, en un primer moment amb l’acord de l’Ajuntament de Sant Just de 14 de març de 2004 i més recentment amb el de 28 d’abril de 2005, de proposta de modificació del Pla General Metropolità.

Vista la proposta aprovada en el Ple del dia 28 d’abril de 2005, de modificació del Pla General Metropolità a l’àrea de contacte entre el parc de Collserola i el nucli urbà de Sant Just Desvern, tenint en compte que es pretén garantir un desenvolupament sostenible que harmonitzi les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i paisatgístics i atès que l’objectiu urbanístic de la modificació del PGM és donar una solució global i coherent al desenvolupament de la vila en relació al Parc, potenciant i regulant l’espai intermedi entre el poble i el Parc com element de transició entre el medi urbà i el forestal, considero que la proposta de modificació del PGM aprovada no és prou conseqüent amb els objectius de preservació de la vall i de les funcions ecològiques que s’han identificat com a claus pel manteniment dels seus valors naturals.

Seguint el plantejament de la Plataforma Cívica en Defensa de la Vall (PCDV), explicitat en la moció per a preservar els espais agrícola-naturals de la Vall de l'expansió urbanística, que va ser aprovada per majoria en el Ple de l'Ajuntament del mes de març de 2003 i en les demandes que des de la seva constitució ha anat fent davant de l’Ajuntament, crec imprescindible per a una major protecció de la vall:

Primer.

Que es potenciï i s’impulsi la declaració de Parc Natural de Collserola més enllà de la protecció especifica del PEPCo i del PEIN.

Segon.

Que els sectors 21 desclassificats s’incorporin al Parc de Collserola en la seva totalitat.

Tercer.

Declarar els sectors d'us agrícola amb una figura específica de protecció especial, tipus parc agrari/rural; incorporant-los si es possible al Parc Agrari del Baix Llobregat.

Quart.

Malgrat no ser objecte de l’acord municipal de data 28 d’abril de 2005, entenc que cal replantejar urbanísticament el sector de Mas Lluhí II, en tant que representa una  forta agressió ambiental dins els límits del PEPCo, i en la part baixa de la Vall de Sant Just. De manera que si, malauradament, es desenvolupa la programació prevista, aquesta no afecti l’espai dins de l’actual límit del PEPCo, que entenc que no s’ha de modificar.

Així mateix, el sector classificat com "equipaments metropolitans", entre les masies de can Gelabert i can Solanes, actualment amb un ús majoritàriament agrícola i hortícola, hauria de canviar la seva classificació atenent als usos, tal com es proposa encertadament en l'àmbit del sectors de can Oliveres a can Carbonell.

Cinquè.

Pel que fa als objectius i justificació de la modificació del PGM on es proposa un desenvolupament sostenible del territori, cal assenyalar que la modificació proposada entra en contradicció amb el planejament sostenible i de preservació dels recursos naturals i paisatgístics de la Vall, així com del patrimoni històric, donat que proposa la urbanització de dos sectors de la Vall com són can Candeler i Rosa Sensat, la qual cosa suposa una pèrdua considerable de massa forestal d'alzinar, pineda, màquia i brolla en ecosistemes que s'estan consolidant, tot i que els darrers anys han estat sotmesos a la voracitat urbanística del seu entorn.

Aquesta aberració urbanística pot estalviar-se si en comptes d'ubicar el sostre en aquest dos sectors s'ubica en d’altres emplaçaments, com per exemple a Can Freixes, a d’altre indrets del nucli urbà o del terme municipal.

La urbanització de blocs de pisos a l'espai proposat del camí de Can Candeler té un fort impacte sobre el torrent de can Biosca i el seu entorn fluvial, fins ara naturalitzat i feréstec, i que és una de les entrades a Collserola des de la Baixada del mas (sector enjardinat - naturalitzat) i també del bosc creixent que hi trobem a ran del camí i fins el torrent, formant un ecosistema que atrau una gran varietat d'ocells (mallerengues, estornells, merles, garses, puputs, rossinyols, xots, òlives, tallarols, tudons, tórtores, bruels, etc.) així com certs rèptils com serps i llangardaixos, i diversos amfibis com granotes i gripaus, i mamífers com l'eriçó, el conill, el ratolí de bosc, el rat penat i l'aparició ocasional del senglar, la guineu o el toixò (molt més freqüent abans d'urbanitzar el sector de can Candeler), sense comptar amb la interessant i més nombrosa fauna invertebrada. La presència de totes aquestes espècies és garantia de que l'ecosistema que hi ha té un gran valor natural que val la pena conservar

La modificació proposada en aquest indret suposarà la destrucció de la mina d'aigua de can Candeler, i d'un tram de la mina Vidal-Ribas, així com possibles ensolsiments d'altres trams superiors de la mina Vidal a conseqüència dels treballs d'excavació i de fonamentació dels edificis que es construiran. En l’actualitat la mina de Can Candeler, malgrat el seu curt recorregut (131,50 m.) aporta la majoria del volum d'aigua que alimenta el dipòsit exterior que, mitjançant una bomba, serveix per al rec dels jardins de la urbanització situada a la part superior. L'interès d'aquest bé comú que és l'aigua (estem veient com cada dia pren més importància al nostre país), no es pot menysprear. Ara mateix, i arran de l'actual període de sequera, s'ha fet palesa la importància de l'aportació hídrica d'aquesta mina.

L’Ajuntament ha de considerar el valor pel patrimoni local que suposa la fàcil accessibilitat d'aquesta mina. El Grup d’Espeleologia Rat Penat organitza sortides de divulgació precisament a aquesta mina de can Candeler, sortides adreçades principalment als santjustencs però que també han estat motiu d'interès per a geòlegs, biòlegs i espeleòlegs d'altres indrets. També ha estat escenari de classes pràctiques adreçades a alumnes de la facultat de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La urbanització de la vessant Est del carrer Rosa Sensat (vivendes unifamiliars de planta baixa i dues plantes) suposa la destrucció del paisatge i alhora de l’ecosistema de transició entre la zona urbanitzada i l'espai natural de Collserola. Sobre la forta pendent rocosa que segueix bona part del carrer (deguda a la urbanització del carrer fa pocs anys) es fixa una creixent pineda (que supera el miler d'exemplars entre adults i sobretot joves) al seu damunt barrejada amb un ufanós ginestar, algunes alzines i altra vegetació, estepes, aladerns, etc., i la mateixa fauna esmentada anteriorment, a excepció dels amfibis...

S'ha de tenir en compte també, que el sector del carrer Rosa Sensat està dins de l'ambit del Pla Especial de Protecció i Ordenació de Collserola i del Pla d'Espais d'Interés Natural (PEIN) i només per això, ja s'hauria de respectar.

La urbanització d'aquest sectors fins ara ha estat nefasta des del punt de vista socio-ambiental, per la destrucció del paisatge. A més a més, atesos l'aïllament del sector respecte el nucli urbà, la manca de vials de sortida i de serveis de transport públics en tota aquesta zona, diàriament es produeixen en els punts d’entrada i sortida d’aquest sector importants col·lapses circulatoris. Si a tot això hi afegim la construcció en el futur de més blocs de pisos com a conseqüència de l’acord municipal, el sistema esdevindrà cada cop més insostenible i, per tant, entra en flagrant contradicció amb l'objectiu plantejat.

No es tracta de fer nous vials de sortida que travessin Collserola sinó que no s'ha d'urbanitzar més espai natural lluny dels serveis i de les necessitats dels ciutadans.

Respecte als criteris del document sobre l’ordenació urbanística de l’espai, crec que haurien de seguir-se els següents:

Sisè.

  1. Quan es parla de transferir a altres emplaçaments del municipi una edificabilitat de 34.000 m2 de sostre, l’Ajuntament pretén fer passar zones que clarament estan situades dins de la Vall com a zones o solars situats fora de la mateixa, en un exercici d’autoengany. D’acord amb les manifestacions fetes pels mateixos responsables municipals, part dels terrenys proposats per urbanitzar estan ubicats a la mateixa Vall, si bé confronten amb sectors ja urbanitzats.
  2. A banda dels esmentats 34.000 m2, uns altres 46.000 m2 d’edificabilitat de sostre es situaran fora del municipi de Sant Just, a altres emplaçaments. No queda gens garantit que en cap cas aquesta edificabilitat no perjudicarà altres espais naturals. A veure si, com diu la dita popular, "despullarem un sant per vestir-ne un altre"

Per tot això

D E M A N O:

Que l’Ajuntament de Sant Just Desvern reculli el contingut i esperit de les presents al·legacions i que, en conseqüència, la modificació del PGM es faci segons els criteris expressats en aquest escrit, sense destruir més espai natural, ni en forma de vials ni d'urbanització d'edificis, i sense afectació de les mines d'aigua que són patrimoni històric i una font de captació d'aigua per al rec.

Signat:


Sant Just Desvern, ........ de juny de 2005.

 

SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN.