En/Na ................................................, amb D.N.I. ..................., amb adreça ................................................... .............................Codi postal................... i telèfon .......................

E X P O S A :

En relació a l'aprovació inicial de la proposta de modificació del Pla General Metropolità a l’àrea de contacte entre el Parc de Collserola i el nucli de Sant Just Desvern, a l’àmbit de la vall de Sant Just i entorn de les masies de Can Oliveres, Can Vilà, Can Carbonell i Can Biosca, acordada en el Ple Municipal celebrat el dia 28 d’abril de 2005, segons el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOG) núm. 4393 - 27/05/2005, presento les següents

AL·LEGACIONS

La Vall de Sant Just Desvern està integrada a la serra de Collserola i inclosa dins del Pla Especial de Protecció i Ordenació del Parc de Collserola (PEPCo), i conté encara un seguit de valors naturals, patrimonials i culturals que la fan mereixedora d’especial protecció.

Vista la proposta aprovada, i vist els objectius i justificació de la modificació del Pla General Metropolità a l’àrea de contacte entre el parc de Collserola i el nucli urbà de Sant Just Desvern, tenint en compte que es pretén garantir un desenvolupament sostenible del territori que harmonitzi les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i paisatgístics, així com del patrimoni històric i atès que l’objectiu urbanístic de la modificació del PGM és donar una solució global i coherent al desenvolupament de la vila en relació al Parc, potenciant i regulant l’espai intermedi entre el poble i el Parc com element de transició entre el medi urbà i el forestal.

Donat que proposa la urbanització de dos sectors de la Vall com són can Candeler i Rosa Sensat, la qual cosa suposa una pèrdua considerable de massa forestal d'alzinar, pineda, màquia i brolla en ecosistemes que s'estan consolidant i que són atractius sobretot per la fauna ornitològica, tot i que els darrers anys el seu entorn ha estat sotmès a la voracitat urbanística.

S'ha de tenir en compte també, que el sector del carrer Rosa Sensat està dins de l'ambit del Pla Especial de Protecció i Ordenació de Collserola i del Pla d'Espais d'Interés Natural (PEIN) i només per això, ja s'hauria de respectar.

La modificació proposada en aquest indret suposarà la destrucció d'alguns trams de les mines d'aigua de can Candeler a conseqüència dels treballs d'excavació i de fonamentació dels edificis que es pretenen construir. L'interès d'aquest bé comú, no es pot menysprear. En l'actual període de sequera, s'ha fet palesa la importància de l'aportació hídrica d'aquesta mina. S'ha de tenir en compte també el seu valor com a patrimoni històric.

La urbanització d'aquest sectors resulta nefasta des del punt de vista socio-ambiental, per la destrucció del paisatge i atès l'aïllament del sector respecte el nucli urbà, la manca de vials de sortida i de serveis de transport públics en tota aquesta zona, diàriament es produeixen en els punts d’entrada i sortida d’aquest sector col·lapses circulatoris. Si a tot això hi afegim la construcció en el futur de més blocs de pisos com a conseqüència de l’acord municipal, el sistema esdevindrà cada cop més insostenible i, per tant, entra en flagrant contradicció amb l'objectiu plantejat. No es tracta de fer nous vials de sortida que travessin Collserola sinó que no s'ha d'urbanitzar més espai natural lluny dels serveis i de les necessitats dels ciutadans.

Donat que aquesta aberració urbanística pot estalviar-se si en comptes d'ubicar el sostre edificatori en aquest dos sectors, s'ubica en d’altres emplaçaments del nucli urbà o del terme municipal fora de la vall.

Cal reformular les reserves de xarxa viària bàsica del planejament vigent dins el Parc de Collserola reduint-les a les mínimes i imprescindibles per al correcte manteniment de l’espai intermedi, i per això crec que les desclassificacions de vials o reformulacions són insuficients. Considero que cal desclassificar totalment el vial que tanca el camí de can Biosca travessant el torrent, i connectant amb el barri de can Candeler per la seva agressivitat amb l'entorn natural i donat que és del tot innecessari quan no s'ha de desenvolupar el sector de can Biosca. Cal la classificació del vial del camí de Vallvidrera (pista principal de la Vall) tal com està actualment, sense cap ampliació. Cal deixar l'accés del Bell Soleig a la Penya del Moro com a pista forestal per respecte a l'entorn natural.

Per tot això, D E M A N O:

Que l’Ajuntament de Sant Just Desvern reculli el contingut i esperit de les presents al·legacions i que, en conseqüència, la modificació del PGM es faci segons els criteris expressats en aquest escrit, sense destruir més espai natural, ni en forma de vials ni d'urbanització d'edificis, i sense afectació de les mines d'aigua que són patrimoni històric i una font de captació d'aigua per al rec.

Signat:


Sant Just Desvern, ........ de juny de 2005.

 

SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN.