Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
DOGC núm. 4720 - 18/09/2006


[Sumari|| Índex del sumari|| Diaris Oficials disponibles || Inici]


DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES

EDICTE de 8 de setembre de 2006, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent al municipi de Sant Just Desvern. (Pàg. 38676)

EDICTE

de 8 de setembre de 2006, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent al municipi de Sant Just Desvern.

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques ha resolt, en data 20 de juliol de 2006, l'assumpte que s'indica a continuació:

Exp.: 2005/018055/B

Modificació puntual del Pla general metropolità a l'àrea de contacte entre el parc de Collserola i el nucli urbà, a l'àmbit de la vall de Sant Just i entorn de les masies de ca n'Oliveres, can Vilà, can Carbonell i can Biosca, al terme municipal de Sant Just Desvern

Vista la proposta de la Direcció General d'Urbanisme i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, he resolt:

Aprovar definitivament la modificació puntual del Pla general metropolità a l'àrea de contacte entre el parc de Collserola i el nucli urbà, a l'àmbit de la vall de Sant Just i entorn de les masies de ca n'Oliveres, can Vilà, can Carbonell i can Biosca, de Sant Just Desvern, promoguda i tramesa per l'Ajuntament.

Contra la resolució anterior, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC. El recurs s'entendrà desestimat si passa un mes sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa administrativa.

En qualsevol cas, contra la resolució esmentada també es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que preveuen l'article 116 de la Llei esmentada i l'article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC.

El recurs contenciós administratiu no es podrà interposar si s'ha interposat recurs de reposició fins que aquest hagi estat resolt expressament o se n'hagi produït la desestimació presumpta perquè hagi transcorregut el termini d'un mes, de conformitat amb els articles 116.2 i 117.2 de la Llei 4/1999 esmentada.

L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 101 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, a l'arxiu de planejament de la Direcció General d'Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, planta baixa, 08029 Barcelona.

Barcelona, 8 de setembre de 2006

Mercè Albiol i Núñez

Secretària de la Comissió d'Urbanisme

de Catalunya

Annex

Normes urbanístiques de la modificació puntual del Pla general metropolità a l'àrea de contacte entre el parc de Collserola i el nucli urbà, a l'àmbit de la vall de Sant Just i entorn de les masies de ca n'Oliveres, can Vilà, can Carbonell i can Biosca, de Sant Just Desvern

(Vegeu annex al document PDF)

 

(06.241.062)