Info Vall 2008

La vall de Sant Just és desenvolupa “sostingudament”, que és molt diferent de “sosteniblement”.

Resum de la planificació urbanística a la Vall de Sant Just i de les obres i infraestructures que s'hi realitzen

Durant la legislatura 2007-2011 hi haurà força moviment a la Vall de Sant Just. Nova ordenació, modificacions de planejament urbanístic, desenvolupament edificatori i noves infraestructures...

Just acabar l'estiu 2007 la vall es va tornar a transformar en zona d'obres. A Setembre 2007 es van iniciar les obres del trasvasament Llobregat-Besòs per Collserola -per tal de connectar les dues potabilitzadores actualment en construcció d'Aigües Ter -Llobregat (ATLL)- amb un gran impacte sobre la Vall, per l'obertura d'una conducció de 5m diametre i el pas continuat de camions per extreure la terra. Els sectors més afectats seran la riera de Sant Just prop de can Mèlich i també el sector que uneix els torrents de les fatjones, font del Rector i font del Ferro, prop de can Fatjó i can Baró. La obra incou l'asfaltat de la zona atès el pas continu de camions de gran tonatge desde la Galeria A (final de torrent de la font del Ferro) fins la carretera de Vallvidrera. Aquesta obra que durarà més de 3 amys està considerada d'interés general (per assegurar l'abastiment d'aigua potable a les dues conques metropolitanes) cosa que permet estalviar-se la declaració d'impacte ambiental. Per aixó Alnus-EdC en fem seguiment del projecte des del 2006 en la mesura en que podem. En acabar l'obra ATLL te el compromís de restaurar tot l'entorn de la riera afectat.

No està clar quan començaran les obres d'urbanització del Mas Lluí 2, el pla suposa la urbanització de 262175m2, 143242m2 dels quals són sostre edificable amb més de 1400 habitatges en 12 blocs de 6 plantes...+ equipaments envaint els límits del Pla Especial de Protecció de Collserola (PEPCo). Lluita perduda!! Tot i que la bombolla immobiliaria que tremola ralenteix el procés. La obra s'havia d'iniciar el 2006.

Hi ha una carretera projectada des de 2003 ( a partir de la nova planificació urbaística de la Bonaigua, que no estava al Pla General Metropolità 1976) que va de Mas Lluí a la Plana Pedrosa, i travessa el torrent de can Roldan. De fer-se arrasaria el magnific bosc. El govern actual s'ha compromés a revisar-ho.

Un altre vial agressiu: un vial de ronda que connectaria el camí de can Biosca (des de can Candeler) amb el camí d'accés a la deixalleria, amb fort impacte sobre el torrent i sobre la fauna de l'entorn natural. Aquest vial no està justificat atès l'Ajuntament es va comprometre a no urbanitzar el sector de can Biosca. Cal que es desclassifiquin aquests vials!

Al camí de can Candeler, ven a prop dels límits del parc de Collserola, hi volen construir 6 blocs de pisos en el cantó no urbanitzat que limita amb el torrent de can Biosca, i que conté un ecosistema forestal i fluvial amb 2 mines d'aigua a sota, que s'aprofita per al rec. Cal desclassificar o reubicar aquest sector urbanitzable!

Pendent també està el pla urbanístic de la Bonaigua, que consistirà en la construcció de 368 vivendes i "adequació del sector" i que està aprovat des del 2002. És un dels motius de la desaparició (expropiació forçosa) de l'empresa Cerámicas Aguilar.

El govern actual s'ha compromés a requalificar urbanísticament el sector actualment ocupat per l'Enher (Fecsa-Endesa) per a fer-hi habitatges.

Totes aquestes zones urbanitzables inmerses a la Vall i properes al Parc de Collserola no s'havien d'haver aprobat mai. Creiem que no són una bona opció atès les comunicacions son molt dolentes en un sector tant allunyat del bon transport públic. si s'arriben a desenvolupar, l'administració tindrà excusa per continuar fenr nous vials que travessin la serra de Collserola per donar sortida a tots els nous residents.

Hi ha una proposta (no definitiva encara i debatible amb la participació ciutadana des de Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat) de projecte de restauració de la Vall de Sant Just, que era un compromís que l’Ajuntament havia assumit desprès del procés que va portar a un canvi en la qualificació urbanística d’una gran part de la Vall de San Just. La protecció efectiva de la Vall depèn de com es desenvolupin les actuacions de restauració que es farà amb l’aportació econòmica que es deriva del propi Conveni. I ara estem parlant d’una primera part que implica una despesa de 4 milions d’Euros. Amb això el primer que se'ls va acudir és renovar i pavimentar el camí de Vallvidrera que implica una despesa de 1,6 milions d’euros. Es a dir que la major part del projecte és transformar un camí amb una carretera. Com diem això és una proposta i encara s'ha de debatre. Des d'Alnus ens hi oposem.

Hi ha altres actuacions positives com la recuperació de conreus abandonats, del bosc de ribera, de la llera dels torrents, etc. i d'altres no tant clarament positives com aparcaments dins el parc de collserola, zones adaptades per a l'esbarjo, etc.

Des del Consell de Medi Ambient anem fent el seguiment del projecte i proposant algunes alternatives. Alnus – Ecologistes de Catalunya estem atents a les novetats de la Vall i vigilem que determinades actuacions es facin amb cura.