PROGRAMA ESTRATÈGIC MEDIAMBIENTAL PER AL PERIODE 2003 A 2007 A SANT JUST DESVERN PROPOSAT ALS PARTITS LOCALS PER L’AGRUPACIÓ EN DEFENSA DE L’ENTORN ALNUS


SUMARI

1r.- Introducció

2n.- Energia

3r.- Urbanisme

4rt.- Policia verda

5è.- Gestió de residus

6è.- Collserola

7è.- Mobilitat

8è.- Comerç i consum

9è.- Conclusions
 
 

1r.- Introducció

 • El nostre conseller en Cap actual, Sr. Artur Mas, el dia 4 de setembre de 2002, en la City TV, emplaçat pel periodista Sr. Jordi González, que li va presentar les dades de percentatges d’emissions a l’Atmosfera, primer emissor EEUU, què en pensava, va contestar:
 •         "Els éssers humans no reaccionem fins que estem vora del precipici."

 • Aquesta declaració feta pels ecologistes, ràpidament seríem acusats i desqualificats per alarmistes. Nosaltres som conscients de la realitat del planeta, donem alternatives dia a dia, desitjant que la humanitat sàpiga reaccionar i actuar canviant el rumb que portem. En aquesta via d’agafar-nos a l’esperança, proposem el programa medi ambiental per les eleccions locals.
 • 2n.- Energia                                       Veure article que hi aprofundeix publicat a La Vall de Verç

  4rt.- Policia verda                            Veure article que hi aprofundeix publicat a La Vall de Verç

 • La policia municipal del poble té diverses tasques assignades, totes importants, la  labor d’educació cívica medi ambiental no la considera fonamental davant d’altres com la regulació del trànsit, la seguretat ciutadana; llavors la tasca de control de les actituds davant del contenidors diversos de recollida selectiva, es trobem cartró pel mig dels carrers, fora dels contenidors de rebuig, les "caques de gossos" per tot arreu, en la zona perifèrica al voltant de Collserola, trobem deixalles grosses, matalassos, runes, llaunes, bateries de cotxes etc.
 • Cotxes envaint completament la vorera

 •   Creiem necessari crear un cos especialitzat, policia verda, que amb una dotació inicial de dues persones, assumeixi la tasca cívica de control dels contenidors de recollida s electiva i del bon ús, del control dels abocaments incontrolats a la zona perifèrica, de les zones on periòdicament hi ha "caques" de gos, detectar possibles delictes contra el medi ambient, fer controls sistemàtics per evitar la contaminació acústica i atmosfèrica, etc.
 • A CREAR AQUESTES DUES PRIMERES PLACES EN AQUESTS QUATRE ANYS.

 • 5è.- Gestió dels residus                  Veure article que hi aprofundeix publicat a La Vall de Verç

 • La gestió dels residus és de cabdal importància avui dia, la societat de consum genera diàriament grans quantitats de residus que cal tractar, gestionar i ubicar. La manera més eficient i neta de fer-ho és la reutilització i el reciclatge per als quals cal sens dubte la col·laboració ciutadana i per tant cal facilitar-la al màxim.Castelbisbal: Exemple de recollida selectiva integral sense contenidor groc.
 • Actualment la majoria dels residus de St. Just es duen a l'ECOPARC de BCN per al seu tractament, on s'està demostrant la seva inoperància i perill per a la salut sobretot en el tractament de la matèria orgànica a causa del seu gran volum i reacció.
 • Els residus tòxics (que a casa n'és ple: piles, pots pintura, laca, fluorescents, etc.) necessiten tractaments específics i separar-los de la brossa general, és imperiós dur-los a la deixalleria.

  Podeu comprovar l'enorme volum de residus a les dades oficials de recollida a Sant Just Desvern, així com el creixement imparable que mantenen i la seva destinació fent click aquí.

 • 6è.- Collserola                        Veure article que hi aprofundeix publicat a La Vall de Verç


  7è.- Mobilitat   a)Carril bici PROJECTE DE CARRIL-BICI A SANT JUST DESVERN

      b).- Limitar la velocitat dintre dels casc urbà, fer complir la normativa.

      c).- Cal donar més importància i prioritat al vianant que al conductor en vies urbanes. Els passos de vianants han de    ser als llocs on correspon, és a dir, just a les cantonades (i no uns metres més enllà), per facilitar els pas al vianant i la visibilitat als possibles conductors que vulguin girar (que veuen més fàcilment al vianant i eviten així una situació de perill). Casos com la rotonda d'av. indústria amb Miquel Reverter estan molt mal resolts obligant al vianant a fer un bon tomb per poder creuar d'un lloc a l'altre ja que la prioritat aquí és evident que és per al conductor.

      d).- El bus llançadora Justmetro, te el lloc de sortida a la rambla, dona la volta per Miquel Reverter i recull la gent  en el Parador. Proposem que el lloc de sortida sigui davant de l'escola Bressol, a la Avinguda Indústria. No perd cap temps i recull una demanda de la  gent de la illa Walden i del Walden7
   
   

  8è.-Comerç i consum                             Veure article que hi aprofundeix publicat a La Vall de Verç

  Al comprar qualsevol bé de consum, estem subvencionant uns processos de producció determinats per cada marca o productor que hi ha al darrere. En general aquests processos són bastant contaminants Consum responsable però des de fa alguns anys s'estan introduint al mercat productes alternatius més nets o ecològics, que estan pràcticament marginats o ni tan sols són presents en el comerç local.
  El cas dels aliments és paradigmàtic, només els productes amb certificació ecològica asseguren que no s'han usat plaguicides, adobs químics, medicaments, hormones, etc. que a la llarga poden causar greus problemes a la salut humana i a l'entorn natural.
  Conèixer l'origen dels productes ajuda força a l'hora de triar-los. Els productes que venen dels voltants, són preferibles als que ho fan de lluny, ja que el transport de mercaderies és una de les principals fonts de contaminació i d'efecte hivernacle.

 • 9è.-Conclusions
 • DEMANEM ALS PARTITS POLÍTICS LOCALS QUE ES POSICIONIN DAVANT DE LA NOSTRA PROPOSTA QUE CREÍEM VIABLE PER LA SEGÜENT LEGISLATURA LOCAL, VOLEM COMPROMISOS AMB DATES DE REALITZACIÓ.  

    JUNTA DE L’ALNUS
  VALORACIÓ DELS PROGRAMES ELECTORALS MEDIAMBIENTALS 2003-2007

  Vistos els diversos programes de tots els partits polítics i comparats amb les nostres propostes només podem donar dos aprobats, en primer lloc a ERC i en segon aprop ICV- eua. CiU no arriba al suficient, el PSC tampoc. El PP queda en darrer lloc.
  S'ha de dir que els programes dels partits que no han aprobat, tenen també el discurs i retòrica mediambientalista però hi hem trobat a faltar compromisos per als propers 4 anys, que són la clau de cara a la nostra decisió i per poder exigir-ne el seu compliment.

   A l’octubre de 2002, l’ALNUS,  va fer una proposta de programa pels quatre propers anys,  proposta oberta, que ha anat madurant-se, en noves aportacions, i publicada per parts en la revista “La vall de Verç”, ( restem molt agraïts als responsables d’aquesta revista).

   Nosaltres en assemblea general, hem valorat els programes dels partits, fent ús d’un mètode, corríem el perill de no aclarir-nos si globalment llegíem els textos dels partits. En general utilitzen una retòrica en que sembla que estant d’acord en tot, però no concreten mesures a prendre en L’ESPAI I EL TEMPS en aquests propers anys.

   

  MÈTODE DE TREBALL

   A partir del nostre programa, que es concreta  en punts clars, hem analitzat quins aspectes assumien els diferents partits, hem puntuat per parts i aquests són els resultats:

  ENERGIA

  En aquestos moments veiem com s’aproven nous pressupostos d’obres, amb costos elevats i no consta aquest projecte, per aquestos fets, no es fiem de les generalitzacions i no les valorem, volem compromisos concrets.

  ICV, ERC es proposen aplicar aquest apartat, El PSC l’assumeix en un 50%, CiU i PP no concreten, es perden en generalitzacions, que no puntuem.

  URBANISME

   

  POLICIA MUNICIPAL VERDA

  Alguns grups assumeixen la importància d’aquesta figura de guardia cívic, altres grups no es comprometen.

  Els que es comprometen a crear aquesta figura són dos partits, CiU i ERC.

    

  GESTIÓ I REDUCCIÓ DELS  RESIDUS

  ICV, acepta un 50 de les propostes, ERC, assumeix en un 75% les propostes i el PSC, ho fa en un 25%.


  COLLSEROLA

  PSC admet un 75% de la proposta, CiU, ERC i ICV un 80%, El PP no podem valorar el seu compromís, sempre argumenta fent generalitzacions, declaracions de principis globals, això no ho valorem.

        A tots els grups es desborda la proposta, mostren bones intencions però no hi ha un programa concret per fer-ho.

   

  COMERÇ I CONSUM

   Som  conscients que hi ha poca capacitat d’incidència en aquest apartat en el municipi, si podem mostrar línies d’actuació que de fet ja s’estan fent a altres municipis:

  A totes les cafeteres que hi ha als centres oficials, deurien  oferir cafè solidari, de comerç just, en les màquines de refrescos igual.

  S’ha de potenciar que en el poble s’ofereixi productes de comerç just.

  Cap partit ha assumit aquest apartat

   

  RESULTATS PER  PERCENTATGE

  Quantificar és difícil i propens a marges d’errades, però clarifica, en aquest sentit ho fem, també amb l’objectiu de donar eines a les persones que estiguin interessades en un futur sostenible, cridem a la participació en les eleccions i a votar en conseqüència.

  ERC  assumeix un 85  % del nostre programa electoral mediambiental.

  ICV  assumeix  un 80  % del nostre programa electoral mediambiental.

  CiU  assumeix un 43  % del nostre programa electoral mediambiental.

  PSC  assumeix un 41  % del nostre programa electoral mediambiental.

  PP   assumeix  un x  % del programa, no posem número doncs el seu programa es una proposta generalitzada de bones intencions, però sense concrecions.

   Agrupació en defensa de l’entorn ALNUS- Ecologistes de Catalunya

  22 DE MAIG DE 2003