Les propostes ecologistes de l'alnus per a Sant Just Desvern

PROGRAMA ESTRATÈGIC MEDIAMBIENTAL PER AL PERIODE 2015- 2019 A SANT JUST DESVERN QUE  CEPA / Alnus - Ecologistes de Catalunya SUGGEREIX AL GOVERN MUNICIPAL


SUMARI Posta de sol
00.- Introducció
1r.- Energia 5è.- Collserola
2n.- Urbanisme i habitatge 6è.- Mobilitat
3r.- Policia verda 7è.- Comerç i consum
4è.- Gestió de residus 8è.- Participació

00.- Introducció (anàlisi de l'estat del món i valoració del compliment del programa anterior)

Ens adonem que els gestors, polítics de la ciutat, no volen enfocar les seves polítiques envers el nou model que s’ha d’inventar davant la crisi de la fi del petroli, i per tant del model de transport privat amb el cotxe com a rei, així doncs es fan polítiques de fer noves vies, carreteres, autopistes, carrers més amples, es segueixen construint cotxes que consumeixen derivats del petroli, es fa una ciutat dispersa, aquest poble n’és un model, que fa inevitable la utilització del vehicle privat. Irresponsabilitat absoluta dels polítics que saben que hi ha un canvi de civilització davant, el petroli s’esgota, la demanda puja de manera exponencial. Xina i la India entren en el consum de masses i demanden petroli, la forma barata de treure’l del fons dels pous s’acaba, per tant no hi ha per a tots i a més a més serà cada vegada més car (tot això sense tenir en compte el CO2, la contaminació, l’efecte hivernacle i llur conseqüències). Per això diem amb tanta rotunditat que la civilització del vehicle privat acaba. Els polítics segueixen actuant com si res passés, no projecten cap a l'immediat futur (parlem de quinze-vint anys) i coneixen la situació, podem dir que tenen por a la reacció populista generalitzada que adora el cotxe i, actuant d’aquesta manera, demostren una irresponsabilitat absoluta, una negació al principi de servei públic, campi qui pugui és la seva pràctica en aquest aspecte del cotxe privat i el seu futur.
En les derreres legislatures s'ha avançat en l'ordenança per a la implantació de l'energia solar en noves comunitats i habitatge unifamiliar. També en estalvi energètic municipal, però estem estancats en reducció de residus i separació de la matèria orgànica. És necessari millorar la selecció que molts veins encara no fan.  Competències municipals

Fer una política global de sostenibilitat correspòn a Europa en primer terme, a Espanya, a Catalunya i després als municipis, per tant no demanem que des d'ací es canviï el model, però sí han de marcar pautes en els temes que els correspon.
Sant Just va avançant poc a poc en el desenvolupament sostenible, i no hi ha manera d'assolir-lo, tot i que s'han fet algunes millores aquests anys. Semblaria que no podem queixar-nos gaire atès la majoria de municipis metropolitans li van al darrere.  Però volem insistir i incidir en un canvi necessari de polítiques globalment sostenibles.


De les propostes anteriors (2003 - 2015) han quedat inèdites, no tractades, les següents

1.- Policia verda
2.- Consum i recollida eficient de residus domèstics
3.- No urbanitzar més la Vall (Recentment s'ha urbanitzat i construït en zones agroforestals o naturals com el Mas Lluí 2, i queden programats can Candeler 2, Pla de la Bonaigua, intenció de construir l'actual finca de la central elèctrica en el futur ...)  Segueix el model de ciutat dispersa.
4.- Mobilitat, construcció del carril bicicleta.


1r.- Energia

El major consum d'energia comporta també una major contaminació del medi que afecta de ple a la salud de les persones i a tot el planeta amb el canvi climàtic...                                


Notícia al diari Ara

Red Eléctrica de España (REE) considera estratègic, per reforçar energèticament la ciutat de Barcelona i l’àrea metropolitana, unir Santa Coloma de Gramenet i Sant Just Desvern amb una línia de molt alta tensió (MAT) aèria per Collserola. ¿Però per on passaria? Aquest és un dels secrets més ben guardats per l’operador del sistema elèctric (REE era una empresa pública i ara l’Estat en té el 20% de les accions), conscient que el projecte pot generar tant o més rebuig social que la MAT de Girona, perquè en aquest cas travessa el Parc Natural de la Serra de Collserola.

Linia MAT a Collserola
2n.- Urbanisme i habitatge

Sant Just fa temps que està sobrepassant els límits admissibles de desenvolupament territorial, envaint els espais agricoles i forestals de la Vall i de Collserola, importants per a l'equilibri territorial i socioambiental metropolità. El darrer ha estat el el Mas Lluí 2. Encara queden pendents els desenvolupaments de la Bonaigua, Can Candeler 2, que tots els partits fins ara han acordat tirar endavant, segons Alnus - EdC sense suficient justificació ni necessitat... i en un futur també està previst requalificar part del sector de la Enher. La necessitat d'habitatge no ha de fer malmetre l'entorn natural, per tant cal endegar polítiques de màxim aprofitament del territori.

Tal com es va desplegar el Pla territorial metropolità, a esquenes de la ciutadania, amb la planificació de futurs desenvolupaments, caldrà aviat formular-se un replantejament de l'urbanisme municipal a 30 anys vista. 
La trama urbana heretada de la història està composada per zones diferenciades:

Casc antic. La zona històrica, que prové del món rural, la zona centre, aquesta zona proposem que es conservi, en la seva estructura actual, millorant les malifetes de l’època franquista.

Creixement d’origen, segona residència. Tenim els carrers de la Rambla a dreta i esquerra que tenen un origen de principis de segle XX, com a segona residència, cases unifamiliars que consumeixen força espai, la densitat d’habitants és baixa. 

Un cop la Vall ja forma part de la Xarxa Natura 2000 europea, i del parc Natural de Collserola, no es pot admetre desenvolupar més els vials que traça el PGM a la Vall.

Reformular si cal les Normes urbanístiques (NNUU) per assolir el màxim aprofitament sostenible del sostre edificatori que ens queda.

Les conques hidrogràfiques s’han de respectar com a medi natural i no transformar-los en canalitzacions, com actualment passa a la riera en la zona industrial.
La sequera pot tornar a fer-se present, calen politiques fermes d'estalvi i d'aprofitament d'aigua:

3r.- Policia verda                         

La policia mCotxes envaint completament la voreraCaques_de_gosunicipal del poble ha de tenir diverses tasques assignades, totes importants:  la labor d’educació cívica medi ambiental no s'ha considerat fonamental davant altres com la regulació del trànsit, la seguretat ciutadana, etc.
Les ordenances han d'obligar a participar en la recollida selectiva, i fer-ho bé. Atès que si no es fa, contribuim a agreujar el problema de la contaminació i estem passant els límits del que és acceptable. La policia ha d'assumir la tasca de control de les actituds davant els contenidors diversos de recollida selectiva (ens trobem cartró pel mig dels carrers, o mobiliari voluminós junt els contenidors de rebuig). També llençat a les afores al voltant de Collserola, trobem deixalles i abocaments incontrolats, matalassos, runes, llaunes, bateries de cotxes, etc. Les "caques de gossos" per tot arreu. La policia verda ha de vetllar per controlar les zones on no es fa la recollida selectiva, fer estudis i proposar solucions.

Cal actuar davant de vehicles sobre les voreres o en passos de vianants, velocitats excessives, possibles delictes contra el medi ambient, fer controls per evitar la contaminació acústica i atmosfèrica, vigilar l'accés motoritzat i de ciclistes destroyers per camins i corriols de la Vall, per on la normativa ho prohiveix dins el Parc natural de Collserola, etc.

Les mesures actives (policia aturant, informant, multant, retenint) són molt més efectives que les passives a l'hora d'assolir els comportaments cívics desitjables, per exemple: posar semàfors en llocs innecessaris causa un excès de contaminació per fums i sorolls en una determinada zona, no garanteix velocitats lentes. Els passos elevats que desgasten enormement els amortidors tampoc són la solució, ja que hi ha conductors que tan se'ls en dóna passar a 50, 60 km/h, o fins hi tot més.

Dotació de
4 policies municipals verds, amb moto elèctrica i una gravadora o vídeo per gravar les faltes i anar fent informes, captar els infractors i avisar-los en primera instància. Als reincidents multar-los.

4rt.- Gestió dels residus                

La gestió dels residus és de cabdal importància avui dia. La societat de consum genera diàriament grans quantitats de residus que cal tractar, gestionar i ubicar. La manera més eficient i neta de fer-ho és la reutilització i el reciclatge per als quals cal sens dubte la col·laboració ciutadana i per tant cal facilitar-la al màxim. Dades residus Sant JustActualment la majoria dels residus de St. Just es duen a l'ECOPARC de BCN per al seu tractament. L'ecoparc ha demostrat la seva poca eficiència i el perill per a la salut que comporta, sobretot en el tractament de la matèria orgànica a causa del seu gran volum i reacció biològica amb fortes pudors degut a l'acció dels microbis i bacteris. Els nostres residus són un greu problema que  comporta un fort impacte ambiental. Cal apostar per solucions més efectives separant-los bé.
Des d'Ecologistes de Catalunya no compartim les polítiques de grans infraestructures de tractament i de gestió de residus que se'ns estan imposant els darrers anys, sobretot aquests ecoparcs. Pensem que és millor optar per fer més plantes mitjanes i petites distribuides pel territori i acabar amb la incineració dels residus. L'abocador és imprescindible, però s'ha de fer el possible per generar el mínim residu, per tant és fonamental fer un consum responsable i participar en tota la recollida selectiva.

Les dades de Sant Just no són afalagadores, hi ha un consum més alt, i es produeixen més residus, aproximadament 1.55 Kg/dia per habitant, la recollida és deficient, Residu 0calen noves vies per assolir polítiques de reducció de residus en el camí a una nova civilització del no residu.

 • Els residus tòxics (que a casa n'és ple: piles, pots de pintura, laca, fluorescents compactes o llargs, esprais, etc.) necessiten tractaments específics i separar-los de la brossa general, és imperiós dur-los a la deixalleria.
 • Potenciar la minimització i el reciclatge amb campanyes continues inclòs el porta a porta. Implicar de debò el comerç local. Acord per no regalar més bosses de plàstic als comerços. Pagar 5 o 10 cèntims segons la mida. Potenciar l'ús el carretó, la caixa i la bossa reutilitzable.
 • Renunciar a l'ineficient contenidor groc d'envasos (molt volum i poc pes necessita molts camions per al seu transport) i potenciar el triatge del rebuig, com fan altres municipis. (mentre hi sigui cal  fer la separació dels envasosPlanta de compostatge a petita escala. correctament).
 • Plantejar el compostatge local per barris, als parcs o amb una petita planta als afores o mancomunada amb Sant Feliu (a la qual s'arprofitaria les restes de l'esporgada dels arbres de parcs i de carrers).
 • La deixalleria ha de servir per recuperar i aprofitar el màxim de materials i aparells.  La gent hi du aparells i mobles que es poden  aprofitar que ja no necessiten. Cal habilitar un magatzem de recuperació i reventa a preu simbòlic dels materials aprofitables, com ja es fa a  determinades deixalleries.
 • S'ha de regular la producció i la recollida de residus per part dels negocis: materia orgànica, que reciclin cartró de veritat i tots els productes que puguin.

 • Compromís definitiu d'evitar l'ús i l'aplicació de materials i d'elements amb base o amb contingut de PVC (Clorur de polivinil, plàstic extremadament contaminant des de la seva fabricació i fins a la seva el.liminació com a residu) per part de l'Ajuntament i de les seves contrates.  
 • S'ha de vetllar per controlar les zones on no es fa la recollida selectiva, fer estudis i proposar solucions.Banderoles que embruten el paisatge urbà
 • Reduir la propaganda privada que embruta el paissaige urbà amb cartells per tot arreu. I acabar amb tanta propaganda municipal i electoral, tant en cartells com en els fanals. Serveix de poc més que per malbaratar els recursos i els diners.
 • Butlletí municipal i agenda. 8500 exemplars, és una barbaritat ja que se'n llencen molts sense ni mirar-los. Reduïr-ne la publicació a demanda i aprofitar la xarxa per informar a qui s'hi apunti amb més regularitat.
 • La neteja dels carrers no es pot fer amb màquines sorolloses (que sobrepassen els límits admesos de dB) i que aixequen tanta pols.
 • L'esporga petita i retallada d'herba cal evitar fer-la amb medis sorollosos motoritzats.
 • 5è.- Collserola

  La legislatura 2003 - 2007 Collserola va ser un punt fort del debat polític. Per una banda es va acordar amb els propietaris un conveni que cedeix a l'Ajuntament una part de la Vall per a preservar-la, a canvi se'ls regala altres sols de l'ambit local i metropolita mitjançant permutes del PGM. Aquesta opció tenia un termini de 9 anys com a límit per al seu compliment, i el termini ha passat sense quedar una solució definitiva. Així doncs cal acabar de lligar caps, atès aquests espais cedits de la Vall no tenen totes les garanties de protecció malgrat formar part del parc natural.
  Sector Mas Lluí2 ja s'ha urbanitzat i estarà en procés d'edificació continuada durant molts anys
  Es van aprovar dos projectes urbanístics (uns 1500 habitatges) en espais agroforestals, Mas Lluí 2 i Can Candeler 2, el primer ja s'ha urbanitzat, tot i que gràcies a la crisi s'ha aturat parcialment l'edificació, però ja s'ha destruït l'espai agroforestal. El 2on cas de moment està aturat i proposem la recalificació a zona verda ja que es tracta d'un espai annex a la riera de can Biosca. Tot i això, encara queda sòl a Collserola i cap partit no hi ha posat l'aturador definitiu, ni aprofitant la declaració del Parc Natural. No s'ha volgut ampliar els límits del Parc per protegir més espai agroforestal, és necessari fer-ho per garantir un preparc com a sector coixí.

  Gent a l'entorn del sector de la font de l'Oscar  6è.- Mobilitat  

  Valorem positivament l’avenç que representa el “Trambaix”, així com lamentem la volta que fa per anar al centre d’Esplugues. Cal insistir en que passi per la Ctra Reial i Laureà Miró, així com que s'uneixi amb el Tram Besós.
  La majoria de mobilitat d’aquest poble-ciutat es fa en cotxe ja sigui per a dur l’alumnat  a les escoles o per anar a treballar. Cal cercar noves formes que no contaminin i preveure el col.lapse de la civilització del cotxe privat com ho fan a moltes ciutats europes. Cal educar a les persones, per fer compres i per anar a les escoles hi ha una forma ecològica, sana, recomenada pels metges: caminar. Aquesta vila de punta a punta es fa en mitja hora, el recorregut mig és de 15 minuts. Cal senyalitzar  camins, a peu, escolars, segurs i segregats al màxim dels vehicles i fer carrils bici. Són dos objetius de futur, els gestors municipals s'ho han de prendre seriosament, no com fins ara com una bona intenció dels ecologistes. Pensar, dissenyar, inventar propostes, com per exemple posar 30 o 40 biciletes públiques, 10 al trambaix estació Walden, 10 a l’Ajuntament, 10 a l’Institut, 10 al mercat.

  La resposta dels gestors municipals a la nostra proposta de carril bici, fou un sonriure de gent molt entesa en la gestió que li proposen un disbarat, ara veiem que les bicicletes són part estratègica de grans ciutats europees, per evitar la contaminació que mata més que els accidents de tràfic, per pacificar els centres de les ciutats, ah... i veiem com Barcelona es posa al davant. Estaria bé experimentar el Bicing també a Sant Just, ja que el Bicibox no sembla tenir èxit.
  Fa 7 anys vam fer la proposta de crear una sèrie d'itineraris i de carrils bici i no s'ha fet res en aquest sentit, ni aprofitant les obres del trambaix: PROJECTE DE CARRIL-BICI A SANT JUST DESVERN

   


  7è.-Comerç i consum                             

  En comprar qualsevol bé de consum, estem subvencionant uns processos de producció determinats per cada marca o productor que hi ha al darrere. En general aquests processos són bastant contaminants, però des de fa alguns anys s'estan introduint al mercat productes alternatius més nets o ecològics, que estan pràcticament marginats o ni tan sols són presents en el comerç local.
  El cas dels aliments és paradigmàtic, només els productes amb certificació ecològica asseguren que no s'han usat plaguicides, adobs químics, medicaments, hormones, etc. que a la llarga poden causar greus problemes a la salut humana i a l'entorn natural.
  Conèixer l'origen dels productes ajuda força a l'hora de triar-los. Els productes que venen de les rodalies són preferibles als que ho fan de lluny, ja que el transport de mercaderies és una de les principals fonts de contaminació i d'efecte hivernacle.
  Cada cop és més difícil trobar aliments frescos saborosos i de qualitat, la mercantilització ens assegura uns productes (Pa, fruita, verdura etc.) estètics però sense gaire gust ni nutrients, i farcits o coberts de pesticides. És necessari per al nostre benestar tenir l'opció de gaudir d'una bona alimentació. Una bona opció ciutadana són les cooperatives de consum ecològic a partir de productors locals.
  8è.-Participació

  És un tema recurrent que les administracions no compten amb la gent del poble per a consultar i ajudar a prendre decisions municipals. S'escuden en que els hem cedit la sobirania amb el vot. Sant Just no n'és una excepció. Tot i tenir diversos consells municipals oberts a tothom (gens i que bàsicament hi participen alguns representants d'entitats), gaire bé mai s'empren com a orgues consultius, són bàsicament informatius de la gestió que es va fent. El Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat n'és un cas paradigmàtic. Cepa /Alnus - Ecologistes de Catalunya hem optat per deixar de participar a les 2 reunions que es convoquen l'any atès no tenen cap utilitat més que la informativa, i només i participen 4 gats.

  Cal obrir l'àgora pública i implicar la població en les decisions municipals, per això cal mes transparència informativa, ja que ni tan sols la oposició, sovint te l'opció d'informar-se a temps abans d'aprovar les propostes al Ple.
  S'ha d'establir processos participatius per a les polítiques municipals rellevants, on la veu dels ciutadans amb criteri, compti. Cal aprofitar les eines viruals per realitzar enquestes ciutadanes.
  Un poble que és conscient de la realitat municipal i que participa aportant criteri i en la presa de decisions, és un poble més unit, fort, i sabi, encara que hi hagi disparitat. L'argumentació i les discussions sempre que expressin coneixement de causa, enriqueixen tothom.

    JUNTA DE L’ALNUS