Les propostes ecologistes de l'Alnus per a Sant Just Desvern

PROGRAMA ESTRATÈGIC MEDIAMBIENTAL PER AL PERÍODE 2023- 2027 A SANT JUST DESVERN QUE CEPA / Alnus - Ecologistes de Catalunya SUGGEREIX ALS PARTITS LOCALS


SUMARI

Posta de sol

00.- Introducció

1r.- Energia

5è.- Collserola

2n.- Urbanisme i habitatge

6è.- Mobilitat

3r.- Policia verda

7è.- Comerç i consum

4è.- Gestió de residus

8è.- Participació


00.- Introducció (anàlisi de l'estat del món i valoració del compliment del programa anterior)

Ens adonem que els gestors i polítics, continuen cremant el futur de la humanitat. Majoritàriament no volen enfocar les seves polítiques envers un nou model que s’ha d’inventar, davant la crisi de la fi del petroli, i la propera crisi del liti, i esgotament dels recursos, i per tant, del model de transport privat amb el cotxe com a rei. Així doncs, es fan polítiques de fer noves vies, carreteres, autopistes, carrers més amples, es segueixen construint cotxes que consumeixen derivats del petroli, i estan afavorint els mal anomenats cotxes ecològics, per ser elèctrics, i funcionar gràcies a les bateries antiecològiques de liti, que de moment, es carregaran principalment de les centrals nuclears, i de cicle combinat gas-gasoil.

Continuem amb el model de ciutat dispersa, aquest poble n’és un exemple que fa inevitable la utilització del vehicle privat. Irresponsabilitat absoluta dels polítics que semblen ignorar que el món està esgotant els recursos imprescindibles per mantenir el nivell de vida occidental. La demanda de recursos puja de manera exponencial. Xina i la Índia fa temps que han entrat de ple en el consum de masses i demanden petroli, la forma barata de treure’l del fons dels pous s’ha acabat. Per tant, no n’hi ha per a tots, i a més a més serà cada vegada més car (tot això, sense tenir en compte el CO2, la contaminació, l’efecte hivernacle i llurs conseqüències). Per això diem amb tanta rotunditat que la civilització del vehicle privat ha d’acabar. La jove activista Greta Thunberg, va denunciar davant la ONU que els polítics no projecten cap a l'immediat futur (parlem de deu-quinze anys) i coneixen l’alarmant situació en que ens trobem mundialment, podem dir que tenen por a perdre vots, per la reacció populista generalitzada que adora el cotxe, i actuant d’aquesta manera, demostren una irresponsabilitat absoluta, una negació al principi de servei públic, campi qui pugui és la seva pràctica en aquest aspecte del cotxe privat i el seu futur.
A Sant Just, en les darreres legislatures s'ha avançat en l'ordenança per a la implantació de l'energia solar en noves comunitats i habitatge unifamiliar. També en estalvi energètic municipal, però estem estancats en reducció de residus i separació de la matèria orgànica. És necessari millorar la selecció que molts veïns encara no fan i evitar els impropis en la separació. No hi ha voluntat d’implementar la millor solució. La separació en origen, amb el porta a porta.

Competències municipals

Sant Just Desvern, incrustat a l’àrea metropolitana, va avançant poc a poc, en el desenvolupament sostenible, i no hi ha manera d'assolir-lo, tot i que, s'han fet algunes millores aquests anys. Semblaria que no podem queixar-nos gaire, atès altres municipis metropolitans encara gestionen pitjor. Però, volem insistir i incidir en un canvi necessari de polítiques globalment sostenibles.

De les propostes anteriors (2003 - 2019) han quedat inèdites, no tractades, o mal gestionades, les següents:

1.- Policia verda
2.- Consum i recollida eficient de residus domèstics
3.- No urbanitzar més la Vall (Recentment s'ha urbanitzat
la primera part del sector de la Bonaigua, a ran de la riera, i està engegant la segona i definitiva. També queden programats can Candeler 2, intenció de construir a la finca de la central elèctrica en el futur ...) Segueix el model de ciutat dispersa.
4.- Mobilitat, construcció del carril bicicleta.


1r.- Energia

El major consum d'energia comporta també una major contaminació del medi que afecta de ple a la salut de les persones i a tot el planeta amb el canvi climàtic...2n.- Urbanisme i habitatge

Sant Just fa temps que està sobrepassant els límits admissibles de desenvolupament territorial, envaint els espais agrícoles i forestals de la Vall i de Collserola, importants per a l'equilibri territorial i socioambiental metropolità. El darrer havia estat el el Mas Lluí 2, però ja està en marxa el desenvolupament de la Bonaigua, i queda pendent Can Candeler 2, sense de moment tirar-lo endavant.

En un futur també està previst requalificar part del sector de la Enher. La necessitat d'habitatge no ha de fer malmetre l'entorn natural, per tant, cal endegar polítiques de màxim aprofitament del territori i impulsar la bioconstrucció.

Tal com es va desplegar el Pla territorial metropolità, a esquenes de la ciutadania, amb la planificació de futurs desenvolupaments, caldrà urgentment formular-se un replantejament de l'urbanisme municipal a 30 anys vista.

La trama urbana heretada de la història està composta per zones diferenciades:

Casc antic. La zona històrica, que prové del món rural, la zona centre, aquesta zona proposem que es conservi, en la seva estructura actual, millorant les malifetes de l’època franquista.

Creixement d’origen, segona S'ha d'evitar el continu creixement cap a la Vall residència. Tenim els carrers de la Rambla a dreta i esquerra que tenen un origen de principis de segle XX, com a segona residència, cases unifamiliars que consumeixen força espai, la densitat d’habitants és baixa.

Reformular si cal les Normes urbanístiques (NNUU) per assolir el màxim aprofitament sostenible del sostre edificatori que ens queda.


Les conques hidrogràfiques s’han de respectar com a medi natural i no transformar-los en canalitzacions, com actualment passa a la riera en la zona industrial.

La sequera pot tornar a fer-se present, calen polítiques fermes d'estalvi i d'aprofitament d'aigua:


3r.- Policia verda

La policia mCotxes envaint completament la vorera Caques_de_gos unicipal del poble ha de tenir diverses tasques assignades, totes importants: la labor d’educació cívica medi ambiental no s'ha considerat fonamental davant altres com la regulació del trànsit, la seguretat ciutadana, etc.
Les ordenances han d'obligar a participar en la recollida selectiva, i fer-ho bé. Atès que si no es fa, contribuïm a agreujar el problema de la contaminació i estem passant els límits del que és acceptable. La policia ha d'assumir la tasca de control de les actituds davant els contenidors diversos de recollida selectiva (ens trobem cartró pel mig dels carrers, o mobiliari voluminós junt els contenidors de rebuig). També llençat a les afores al voltant de Collserola, trobem deixalles i abocaments incontrolats, matalassos, runes, llaunes, bateries de cotxes, etc. Les "caques de gossos" per tot arreu. La policia verda ha de vetllar per controlar les zones on no es fa la recollida selectiva, fer estudis i proposar solucions i sancionar reincidents.

Cal actuar davant de vehicles sobre les voreres o en passos de vianants, velocitats excessives, delictes contra el medi ambient, cremes de rostolls en zones properes al medi natural fora de temporada, fer controls per evitar la contaminació acústica i atmosfèrica, abocaments incontrolats, vigilar l'accés motoritzat i de ciclistes incívics per petits camins i corriols de la Vall, per on la normativa ho prohibeix dins el Parc natural de Collserola, i que incomoden tant als senderistes.

Les mesures actives (policia aturant, informant, multant, retenint) són molt més efectives que les passives a l'hora d'assolir els comportaments cívics desitjables, per exemple: posar semàfors en llocs innecessaris causa un excés de contaminació per fums i sorolls en una determinada zona, no garanteix velocitats lentes. Els passos elevats que desgasten enormement els amortidors tampoc són la solució, ja que hi ha conductors que tan se'ls en dóna passar a 50, 60 km/h, o fins hi tot més.


Dotació de
4 policies municipals verds, amb moto elèctrica i una gravadora o vídeo per enregistrar les faltes i anar fent informes, captar els infractors i avisar-los en primera instància. Als reincidents multar-los.


4rt.- Gestió dels residus

La gestió dels residus és de cabdal importància avui dia. La societat de consum genera diàriament grans quantitats de residus que cal tractar, gestionar i ubicar. La manera més eficient i neta de fer-ho és la reutilització i el reciclatge per als quals, cal sens dubte, la col·laboració ciutadana, i per tant, cal facilitar-la al màxim. Actualment la majoria dels residus de St. Just es duen a l'ecoparc de BCN per al seu tractament. L'ecoparc ha demostrat la seva poca eficiència i el perill per a la salut que comporta, sobretot en el tractament de la matèria orgànica a causa del seu gran volum i reacció biològica amb ocasionals fortes pudors degut a l'acció dels microbis i bacteris. Els nostres residus són un greu problema que comporta un fort impacte ambiental. Cal apostar per solucions més efectives separant-los bé.

Des d'Ecologistes de Catalunya no compartim les polítiques de grans infraestructures de tractament i de gestió de residus que se'ns van imposar fa anys, sobretot els ecoparcs. Pensem que és millor optar per fer més plantes mitjanes i petites distribuïdes pel territori i acabar amb la contaminant incineració dels residus domèstics.

L'abocador és imprescindible, però s'ha de fer el possible per generar el mínim residu, per tant, és fonamental fer un consum responsable i participar en tota la recollida selectiva mentre no tornem a la política de l’envàs retornable.

Les dades de Sant Just no són afalagadores, hi ha un consum més alt, i es produeixen més residus, aproximadament 1,36 Kg/dia per habitant, la recollida fins ara, és deficient, calen noves vies per assolir polítiques de reducció de residus en el camí a una nova cultura de l’aprofitament.

Els pobles que han implantat la recollida de residus Porta a Porta, separen correctament molta més quantitat de residus, que com ho fa Sant Just. Fa anys que ha deixat de ser capdavanter en recollida selectiva, atès no canvia el model, només la mida i lloc del contenidor.
5è.- Collserola

La legislatura 2003 - 2007 Collserola va ser un punt fort del debat polític. Per una banda es va acordar amb els propietaris un conveni que cedeix a l'Ajuntament una part de la Vall per a preservar-la, a canvi se'ls cedeix altres sols de l'àmbit local i metropolita mitjançant permutes del PGM. Aquesta opció tenia un termini de 9 anys com a límit per al seu compliment, i el termini ha passat sense quedar una solució definitiva. Així doncs, cal acabar de lligar caps, i evitar per exemple, la urbanització de can Candeler 2.

Sector Mas Lluí2 ja s'ha urbanitzat i estarà en procés d'edificació continuada durant molts anys Mas Lluí 2, ja s'ha urbanitzat, tot i que gràcies a la crisi es va aturar parcialment l'edificació, però ja s'ha destruït l'espai agroforestal. Can Candeler, de moment està aturat i proposem la reclassificació a zona verda, ja que es tracta d'un espai annex a la riera de can Biosca. Tot i això, encara queda sòl a Collserola i no es va aprofitar la declaració del Parc Natural per ampliar els límits del Parc, i protegir més espai agroforestal, és necessari fer-ho per garantir un preparc com a sector coixí.

6è.- Mobilitat

Valorem positivament l’avenç que representa el “Trambaix”, així com lamentem la volta que fa per anar al centre d’Esplugues. Cal insistir en que passi per la Ctra Reial i Laureà Miró, així com que s'uneixi amb el Tram Besòs.

La majoria de mobilitat d’aquest poble-ciutat es fa en cotxe ja sigui per a dur l’alumnat a les escoles o per anar a treballar. Cal cercar noves formes que no contaminin i preveure el col·lapse de la civilització del cotxe privat com ho fan a moltes ciutats europees. Cal educar a les persones, per fer compres i per anar a les escoles hi ha una forma ecològica, sana, recomanada pels metges: caminar. Aquesta vila de punta a punta es fa en mitja hora, el recorregut mig és de 15 minuts. Cal senyalitzar camins, a peu, escolars, segurs i segregats al màxim dels vehicles i fer carrils bici. Són dos objectius de futur, els gestors municipals s'ho han de prendre seriosament, no com fins ara, com una bona intenció dels ecologistes. Pensar, dissenyar, inventar propostes, com per exemple posar 30 o 40 bicicletes públiques, 10 al trambaix estació Walden, l’Ajuntament, l’Institut, 10 al mercat.

La resposta dels gestors municipals a la nostra proposta de carril bici, fou un somriure de gent molt entesa en la gestió que li proposen un disbarat, ara veiem que les bicicletes són part estratègica de grans ciutats europees, per evitar la contaminació que mata més que els accidents de tràfic, per pacificar els centres de les ciutats, ah... i veiem com Barcelona es posa al davant. Estaria bé experimentar el Bicing també a Sant Just, ja que el Bicibox no sembla tenir èxit.
Fa anys vam fer la proposta de crear una sèrie d'itineraris i de carrils bici i no s'ha fet gaire en aquest sentit, ni aprofitant les obres del trambaix: PROJECTE DE CARRIL-BICI A SANT JUST DESVERN


7è.-Comerç i consum

En comprar qualsevol bé de consum, estem subvencionant uns processos de producció determinats per cada marca o productor que hi ha al darrere. En general, aquests processos són bastant contaminants, però des de fa alguns anys s'estan introduint al mercat productes alternatius més nets o ecològics, que estan pràcticament marginats o ni tan sols són presents en el comerç local.

El cas dels aliments és paradigmàtic, només els productes amb certificació ecològica asseguren que no s'han usat plaguicides, adobs químics, medicaments, hormones, etc. que a la llarga poden causar greus problemes a la salut humana i a l'entorn natural.

Conèixer l'origen dels productes ajuda força a l'hora de triar-los. Els productes que venen de les rodalies són preferibles als que ho fan de lluny, ja que el transport de mercaderies és una de les principals fonts de contaminació i d'efecte hivernacle.

Cada cop és més difícil trobar aliments frescos saborosos i de qualitat, la mercantilització ens assegura uns productes (Pa, fruita, verdura etc.) estètics però sense gaire gust ni nutrients, i farcits o coberts de pesticides. És necessari per al nostre benestar, tenir l'opció de gaudir d'una bona alimentació. Una bona opció ciutadana són les cooperatives de consum ecològic a partir de productors locals o pròxims.


8è.-Participació

És un tema recurrent que les administracions no compten amb la gent del poble per a consultar i ajudar a prendre decisions municipals. S'escuden en que els hem cedit la sobirania amb el vot. Sant Just no n'és una excepció. Tot i tenir diversos consells municipals oberts a tothom (
en que bàsicament hi participen alguns representants d'entitats), gaire bé mai s'empren com a orgues consultius, decisius. Són bàsicament informatius de la gestió que es va fent. El Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat n'és un cas paradigmàtic. Cepa /Alnus - Ecologistes de Catalunya vam deixar de participar-hi un temps per denunciar la seva inutilitat.

Cal obrir l'àgora pública i implicar la població en les decisions municipals, per això cal més transparència informativa, ja que ni tan sols la oposició, sovint te l'opció d'informar-se a temps abans d'aprovar les propostes al Ple.
S'ha d'establir processos participatius per a les polítiques municipals rellevants, on la veu dels ciutadans amb criteri, compti. Cal aprofitar les eines virtuals per realitzar enquestes ciutadanes.
Un poble que és conscient de la realitat municipal i que participa aportant criteri i en la presa de decisions, és un poble més unit, fort, i savi, encara que hi hagi disparitat. L'argumentació i les discussions sempre que expressin coneixement de causa, enriqueixen tothom.

JUNTA DE L’ALNUS